GS: Verbetering luchtkwaliteit Limburg noodzakelijk

Maastricht – Gedeputeerde Staten hebben de ‘Luchtkwaliteitskaart 2003 en 2010’ en het ‘Rapport luchtkwaliteit 2003’ vastgesteld. Beide rapporten tonen aan dat de luchtkwaliteit in Limburg niet overal voldoet aan de normen van de Europese Commissie. Voor GS is dit aanleiding om een Platform Luchtkwaliteit in het leven te roepen. In dit platform willen GS, samen met gemeenten en Rijkswaterstaat, maatregelen gaan uitwerken ter verbetering van de luchtkwaliteit in onze provincie.

Uit de resultaten van de beide rapporten blijkt dat de luchtkwaliteit in Limburg niet overal voldoet aan de normen. Het rapport ‘Luchtkwaliteitskaart 2003 en 2010’, dat opgesteld is door TNO, belicht vooral de luchtkwaliteit in de omgeving van de rijkswegen en provinciale wegen in de provincie. Langs de Limburgse wegen is de norm voor stikstofdioxide in 2003 bij ruim 24.000 woningen overschreden (de norm waaraan volgens de Europese Commissie op 1 januari 2010 moet worden voldaan bedraagt 40 microgram per m3). Bij 1000 woningen is ook de norm van fijn stof te hoog (norm bedraagt 40 microgram per m3 en is per 1 januari 2005 van kracht geworden). Bij fijn stof speelt ook mee dat een grote hoeveelheid afkomstig is uit het buitenland en van natuurlijke bronnen. De grootste knelpunten liggen langs de A2 (in Maastricht en rond het knooppunt Kerensheide), de A76 (langs de agglomeratie Heerlen/Kerkrade) en de A67 en A73 (onder meer knooppunt Zaarderheiken en rond de stad Venlo). Het ‘Rapport luchtkwaliteit 2003’, opgesteld door de Provincie toont aan dat ook langs gemeentelijke wegen in meerdere gemeenten in Limburg de normen voor luchtkwaliteit worden overschreden.

GS stellen dat de conclusies van deze beide rapporten niet geheel nieuw zijn. In oktober 2004 hebben zij namelijk al de ‘Monitoringsrapportage luchtkwaliteit 2004’ vastgesteld. In dit rapport geven trendberekeningen voor 2010 aan dat de luchtkwaliteit in de provincie met de jaren beter wordt als gevolg van technische verbeteringen aan de auto’s. Zo zullen in 2010 beduidend minder woningen langs Provinciale en Rijkswegen nog last hebben van overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit. Maar daarmee zijn niet alle knelpunten opgelost. “We kunnen de burgers in Limburg niet vragen om tot 2010 hun adem in te houden. Met het creëren van een Platform Luchtkwaliteit willen wij de kennis die bij gemeenten, Rijkswaterstaat en Provincie aanwezig is optimaal benutten. Waar mogelijk en nodig, zullen we een verbetering van de luchtkwaliteit realiseren”, zo stellen GS.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg