Ambities van de Friese Westergozone

Leeuwarden РIn een hernieuwde samenwerking geven Provincie Frysl̢n, Westergo gemeenten, Ondernemersfederatie Westergozone, Kamer van Koophandel Friesland, NOM en VNO-NCW Noord gezamenlijk een nieuwe impuls aan de ontwikkeling van de Westergozone. Zeker nu de Westergozone in de Nota Ruimte niet langer is aangewezen als Nationaal Landschap, willen genoemde partijen de ontwikkeling van het gebied met hernieuwd enthousiasme oppakken. Nieuw is ook dat de partijen zich willen organiseren in een adequate projectorganisatie. Partijen zijn bereid hiervoor mensen en middelen beschikbaar te stellen. Namens de partijen zullen projectgedeputeerde Jan Ploeg en de nieuwe Federatievoorzitter Durk van Tuinen samen sturing geven aan dit proces.

Ambities voor de komende jaren
De samenwerkende partijen zijn overtuigd van de ontwikkelingskansen en mogelijkheden van de Westergozone. Zij willen met extra elan verder werken aan een vernieuwde gemeenschappelijke profilering van de Westergozone. De partners zetten in op een zo krachtig mogelijke duurzame sociaal-economische ontwikkeling van het gebied. Het Economische Actieprogramma Westergozone 2001 en de Regiovisie Stadsregio Leeuwarden-Westergozone zijn daarbij uitgangspunt.

De samenwerkende partijen zien als kansen:
– De strategische agenda 2007-2013 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, waarin opnieuw wordt ingezet op de kernzones. Deze agenda is het vervolg op het Kompasprogramma. Thema’s zijn innovatie en kenniseconomie, concurrerend vestigingsklimaat in stedelijk gebied en vitaal platteland.
– Het Waddenfonds. Het kabinet heeft het voornemen om een waddenfonds in het leven te roepen dat in de komende twee decennia € 500 – 800 miljoen beschikbaar stelt voor extra investeringen in de Waddenzee en de daarbij behorende regio. Een deel van de middelen komt naar verwachting beschikbaar voor duurzame economische ontwikkeling en kennis.
-Trans-Europese Noordoost Corridor. Voor de Westergozone is het van vitaal belang om aan te haken bij de snel opkomende economische ontwikkelingen langs de Noordzeekust via Duitsland, naar Scandinavië en de Baltische Staten. De koppeling van infrastructuur (Zuiderzeelijn), havenactiviteiten en autowegen is al in gang gezet en levert al op korte termijn kansen op voor de transportsector, energieclusters, maritieme industrie, handel en transferfaciliteiten.

In 2004 heeft de Stuurgroep Westergozone een leidraad vastgesteld met daarin de thema’s bereikbaarheid (Leeuwarden-Harlingen); (cultuur)toerisme; haven (uitbreiding en bereikbaarheid zeehaven); glastuinbouw en gemeenschappelijke marketing. Hieruit vloeien enkele ambitieuze projecten voort, zoals:
– Verdubbeling van de N31 Harlingen-Zurich en de Haak om Leeuwarden;
– Verbetering ontsluiting bedrijventerreinen in Harlingen (Oostpoort) en Franeker (versnelde aanleg van spoorwegkruising bij de Kie);
– Verbetering van de bereikbaarheid over water en verdere ontwikkeling van de zeehaven;
– Uitbouwen van de positie van Leeuwarden als kennis -en dienstencentrum (o.a. webtechnologie, innovatie, energie, water);
– Verder ontwikkelen van de glastuinbouw (kennis, technologie, uitbreiding volume);
– Ontwikkeling van bestaande en nieuwe projecten voor recreatie en cultuurtoerisme;
– Geconcentreerde verstedelijking en een evenwichtig aanbod tussen stad en platteland m.b.t. woon- en werkgebieden in balans met landschap, natuur en water;
– ICT infrastructuur, gezamenlijke benutting en de ontwikkeling van diensten.

Er wordt echter ook gerekend op projectvoorstellen die van ondernemerszijde worden ingebracht. Ook deze kunnen op een positieve benadering rekenen. Als concreet voorbeeld kan worden genoemd het opstellen van een marketingplan voor de Westergozone. Hier zal op korte termijn mee worden gestart.

Achtergrond
De Westergozone is een veelzijdige regio die alles in huis heeft om zich verder te ontwikkelen als economisch speerpunt in Fryslân. Maar ook om zich op de kaart te zetten in noordelijk verband, nationaal en in Europa. Om de kwaliteiten, potenties en raakvlakken in het gebied goed te kunnen benutten en te verbinden hebben Provincie Fryslân, Westergogemeenten, de Ondernemersfederatie Westergozone, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, VNO NCW Noord en de Kamer van Koophandel Friesland gezamenlijk een ambitiestatement opgesteld. In dit document kijken overheden en ondernemers over de bestuurlijke grenzen heen en geven zij te kennen eendrachtig samen te werken aan de versterking van het economische klimaat in hun regio.
Uitgangspunt is dat hoofdstad Leeuwarden, havenstad Harlingen en cultuurstad Franeker niet zonder de omliggende regio kunnen en de omliggende dorpen en platteland niet zonder de steden. Niet in wat hun scheidt, maar in wat hun bindt liggen de voorwaarden voor een gezond toekomstperspectief.

In de Westergozone werken overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen. De regio telt bijna 200.000 inwoners en vormt daarmee een belangrijke concentratie van werk, wonen en voorzieningen in de provincie.

De regio is een kansrijk gebied waar de netwerkeconomie alle ruimte heeft zich verder te ontwikkelen. Kansen en mogelijkheden liggen er voor ondernemers en investeerders. Er is voldoende ruimte en de verbindingen via weg, spoor, water vormen verbindende elementen. De regio beschikt over een fiks potentieel aan goed opgeleide arbeidskrachten in vele sectoren en op het gebied van wonen is er voor elk wat wils.

De regio wordt in de breedte begrensd door de steden Leeuwarden en Harlingen waar zich de meeste voorzieningen bevinden. Met Franekeradeel en Menaldumadeel als de tussenliggende gemeenten vormen ze samen een geheel van met elkaar samenhangende netwerkstructuren. Tegelijk kent de regio een kwalitatief goed landelijk gebied. Dit bestaat uit weide- en akkerbouwgebieden, diverse natuurterreinen en gevarieerde landschappen met ruimte voor wonen, landbouw, (glas)tuinbouw, natuur en recreatieve functies; vaak op fietsafstand van de stedelijke kernen.

In het samenwerkingsverband draagt iedere partner bij aan het geheel. Dit in de overtuiging dat het regionale belang boven het lokale belang uitstijgt. En in de wetenschap dat regionale winst goed is voor de lokale ontwikkeling. Duidelijk is dat betrokken partijen hun ambitie alleen kunnen waarmaken door nauwe coöperatie tussen de overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners van de regio.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân