Verkeersarrangement lost problemen in Wijlre op

Maastricht – Er is een oplossing gevonden voor de verkeersproblemen die zich voordoen in de kern Wijlre (gemeente Gulpen-Wittem). De voorgestelde oplossing omvat een aantal maatregelen op de bestaande wegen, zowel binnen als buiten de kern. Er is niet gekozen voor een omleiding buiten de kern om. Op initiatief van wethouder Jan Bormans (Gulpen-Wittem) en gedeputeerde Mat Vestjens heeft de Werkgroep Verkeer Wijlre zich gebogen over de problematiek en mogelijke oplossingen.

In de Werkgroep Verkeer Wijlre participeerden dertien bewoners, de Provincie, de gemeente Gulpen-Wittem, de Politie, basisschool Op de Tien Bunder, Brand Bierbrouwerij en een externe verkeerskundige. De werkgroep is begeleid door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

De problematiek in de kern Wijlre speelt al enkele jaren en omvat onder meer:
– onvoldoende veiligheid voor voetgangers door smalle (of ontbrekende) trottoirs;
– onvoldoende veiligheid voor fietsers door gebrek aan ruimte;
– geluids- en trillingsoverlast door het verkeer;
– hoge snelheden van autoverkeer met name bij de entree vanuit Wittem;
Рonveilige situaties voor fietsers en voetgangers op het trac̩ Wittem-Wijlre.

Oplossing
De werkgroep heeft het volgende voorstel geformuleerd, dat gesteund wordt door wethouder Bormans en gedeputeerde Vestjens:
Рhet instellen van ̩̩nrichtingsverkeer in de Marchierstraat richting Valkenburg en in de Holegracht vanaf de Brouwerijstraat. Hierdoor ontstaat ruimte voor bredere trottoirs en fietsstroken. Doordat de breedte van de weg minder wordt zal ook de gemiddelde snelheid dalen. Dat laatste wordt versterkt door maatregelen aan de kant van Kapolder bij de entree van Wijlre;
– de Provincie zal in het verlengde van deze laatste maatregelen ook het traject Wittem-Wijlre aanpakken. Er komen fietspaden of stroken, waardoor fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen;
– de Brouwerijstraat blijft tweerichtingsverkeer. Ook hier komen fietsstroken.
In dit voorstel is er ook ruimte voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de kern Wijlre, een belangrijk beleidspunt voor de gemeente Gulpen-Wittem.

Gezamenlijke aanpak
Omdat het gaat om een provinciale weg binnen de kern Wijlre, hebben de heren Vestjens en Bormans gezamenlijk het initiatief genomen om tot een effectieve oplossing te komen die voor zoveel mogelijk betrokkenen acceptabel is. Als aanpak is daarbij gekozen voor het ‘verkeersarrangement’ gekozen, een werkwijze die het ROVL sedert een aantal jaren succesvol inzet om dit soort problemen aan te pakken (zie www.verkeersarrangementen.nl). De gemeente Gulpen-Wittem had met deze werkwijze eerder al in onder meer Eijs en Mechelen goede ervaringen opgedaan.

Uitvoering
Gemeente en Provincie gaan samen zorgen voor de uitvoering van het voorstel. De uitvoering gebeurt in fases. Het is de bedoeling om de maatregelen in de kern in 2006 uit te voeren. Het traject Wittem-Wijlre wordt in 2007 aangepakt (of zoveel eerder als mogelijk). Het jaar 2005 is nodig om de benodigde procedures te doorlopen, het voorstel besteksklaar uit te werken en de aanbesteding van het werk te doen. Er is overwogen om in eerste instantie een tijdelijke inrichting te maken om zodoende te kijken wat de effecten zouden zijn. Het bleek echter dat met name op de kruisingen aanpassingen nodig waren die niet tijdelijk gedaan konden worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg