Impuls infraprojecten Noord-Brabant

‘s-Hertogenbosch – De bereikbaarheid van Brabant krijgt de komende jaren een flinke impuls. Op nationaal niveau heeft de provincie Noord-Brabant brede steun gekregen voor een snelle aanleg van de A4-Zuid tussen Bergen op Zoom en Dinteloord en de uitvoering van de visie Brabantse Vaarwegen. Het OV Netwerk BrabantStad wordt opgenomen in de Nota Mobiliteit en Gedeputeerde Staten gaan met de minister van Verkeer en Waterstaat en de spoorsector in gesprek over uitvoering en financiering van het spoordeel. Door als provincie, gemeenten en bedrijfsleven zelf te willen investeren in de bereikbaarheid van Brabant, kunnen nu belangrijke knelpunten worden opgelost.

Daarnaast geeft de provincie een eigen impuls aan de verbetering van het provinciale wegennet. Met behulp van 15 extra mensen worden elf grote projecten het komende jaar naar voren gehaald. Uit het meerjarenprogramma infrastructuur tot 2009 blijkt dat er 190 miljoen euro wordt geïnvesteerd in ruim 100 projecten binnen het provinciale wegennet. Om een daadwerkelijke versnelling in uitvoering te krijgen wordt per project bezien of er met alternatieve contracten gewerkt kan worden en/of dat gemeenten provinciale projecten in uitvoering kunnen nemen.

In de projecten wordt uitgegaan van het provinciale beleid dat zich richt op een betrouwbare reistijd (de van deur-tot-deur benadering). De aspecten doorstroming en verkeersveiligheid spelen daarbij een rol. Daarnaast ligt de nadruk op het vergroten van de uitvoeringskracht door samenwerking. Samenwerking met de gemeenten en in regionaal verband met de GGA-regio’s (Gebiedsgerichte Aanpak: ). In dat kader is het voor de provincie goed te horen dat ook de Tweede Kamer het plan steunt om te investeren op bereikbaarheid, ongeacht waar de oplossing ligt. Zo kan het beter zijn om knelpunten op snelwegen op te lossen met investeringen in provinciale wegen of gemeentelijke wegen. De provincie Noord-Brabant verwacht medio volgend jaar per GGA-regio een analyse klaar te hebben waaruit blijkt hoe en waar de grootste bereikbaarheidsproblemen kunnen worden opgelost.

Samenwerking met het Rijk
Rijk, provincie, gemeenten en bedrijfsleven zijn nu van mening dat de A4-Zuid zo snel mogelijk moet worden aangelegd. Voorjaar 2005 werkt de provincie samen met het Rijk een concreet uitwerkingsplan, inclusief financiering uit. Wat Gedeputeerde Staten betreft is PPS daarbij nadrukkelijk in beeld. De Visie Brabantse Vaarwegen kan nu ook voortvarend worden uitgewerkt. De Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft brede steun gegeven aan de opwaardering van het Wilhelminakanaal in Tilburg en vraagt om voor 2007 te beginnen met de uitvoering. De plannen voor de Zuid Willemsvaart tussen ’s-Hertogenboch en Eindhoven worden samen met de regio uitgewerkt. De financiering door Rijk en provincie is rond, de regiogemeenten en het bedrijfsleven staan aan de lat om de laatste financiering voor 14 februari 2005 op orde te hebben. Dan kan vanaf 2010 begonnen worden met de omlegging van de Zuidwillemsvaart en vervanging van drie sluizen. De Noordwesttangent in Tilburg blijft onderwerp van gesprek met het Rijk.

11 provinciale projecten
Op basis van haalbaarheid en het oplossen van bereikbaarheids- of verkeersvbeiligheidsproblemen zijn 11 projecten geselecteerd die versneld worden uitgevoerd. De meeste van die 11 projecten zijn nu in de planstudiefase. Aan het eind van de planstudie is bekend voor welke oplossing wordt gekozen en kan pas worden aangegeven hoe die oplossing er uit gaat zien en wat de exacte kosten zijn. Het gaat concreet om:
– N279-noord tussen Den Bosch (A2) en Veghel (A50) voor een betere bereikbaarheid van (Zuid)oost Brabant;
– N284 Eersel-Reusel, ontsluiting en bereikbaarheid Kempisch bedrijvenpark;
– N629 Dongen-Oosterhout, verbetering bereikbaarheid;
– N261 Planstudie Tilburg-Waalwijk, verbetering bereikbaarheid;
– N638 Omlegging Rucphen, in het kader van bereikbaarheid en benutting onderliggend wegennet;
– N617 Schijndel-Den Bosch, verkeersveiliger maken voor fietsers;
– N279 Renovatie ‘ Ei van Ommel’, oplossen van verkeersonveilige situatie door toenemende drukte;
– N285 Zevenbergen-A17 en A16-richting Zevenbergen, opknappen verouderde weg voor de doorstroming;
– N260 Baarle-Belgische grens, deze verkeersonveilige weg aanpakken;
– N285 Rotonde Moerdijk, veiliger maken van de gevaarlijke rotonde;
– N285 Aansluiting A17 – Oud Gastel, veiliger maken van de aansluiting met de rijksweg.

Ieder wegenproject doorloopt drie fases: verkenning, planstudie en realisatie. De verkenning is de fase waarin de knelpunten en probleemsituaties worden geanalyseerd en wordt gekeken naar het nut en de noodzaak van de oplossing. De planstudie is de fase waarin de oplossingsvarianten uit de verkenning worden onderzocht om te komen tot een voorkeursvariant. In de realisatiefase wordt de voorkeursvariant uitgevoerd. Hiervoor zijn nog voorbereidende werkzaamheden nodig zoals het doorlopen van bestemmingsplanprocedures, aankopen van benodigde grond, voorbereiden van het bestek en overeenkomsten sluiten met derden. Daarna gaat de uitvoering van start, de schop kan in de grond. Aan het eind van elke fase vindt expliciete besluitvorming plaats door Gedeputeerde Staten. Het doorlopen van de drie fases bij omvangrijke projecten vergt 4 tot 8 jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Impuls infraprojecten Noord-Brabant | Infrasite

Impuls infraprojecten Noord-Brabant

‘s-Hertogenbosch – De bereikbaarheid van Brabant krijgt de komende jaren een flinke impuls. Op nationaal niveau heeft de provincie Noord-Brabant brede steun gekregen voor een snelle aanleg van de A4-Zuid tussen Bergen op Zoom en Dinteloord en de uitvoering van de visie Brabantse Vaarwegen. Het OV Netwerk BrabantStad wordt opgenomen in de Nota Mobiliteit en Gedeputeerde Staten gaan met de minister van Verkeer en Waterstaat en de spoorsector in gesprek over uitvoering en financiering van het spoordeel. Door als provincie, gemeenten en bedrijfsleven zelf te willen investeren in de bereikbaarheid van Brabant, kunnen nu belangrijke knelpunten worden opgelost.

Daarnaast geeft de provincie een eigen impuls aan de verbetering van het provinciale wegennet. Met behulp van 15 extra mensen worden elf grote projecten het komende jaar naar voren gehaald. Uit het meerjarenprogramma infrastructuur tot 2009 blijkt dat er 190 miljoen euro wordt geïnvesteerd in ruim 100 projecten binnen het provinciale wegennet. Om een daadwerkelijke versnelling in uitvoering te krijgen wordt per project bezien of er met alternatieve contracten gewerkt kan worden en/of dat gemeenten provinciale projecten in uitvoering kunnen nemen.

In de projecten wordt uitgegaan van het provinciale beleid dat zich richt op een betrouwbare reistijd (de van deur-tot-deur benadering). De aspecten doorstroming en verkeersveiligheid spelen daarbij een rol. Daarnaast ligt de nadruk op het vergroten van de uitvoeringskracht door samenwerking. Samenwerking met de gemeenten en in regionaal verband met de GGA-regio’s (Gebiedsgerichte Aanpak: ). In dat kader is het voor de provincie goed te horen dat ook de Tweede Kamer het plan steunt om te investeren op bereikbaarheid, ongeacht waar de oplossing ligt. Zo kan het beter zijn om knelpunten op snelwegen op te lossen met investeringen in provinciale wegen of gemeentelijke wegen. De provincie Noord-Brabant verwacht medio volgend jaar per GGA-regio een analyse klaar te hebben waaruit blijkt hoe en waar de grootste bereikbaarheidsproblemen kunnen worden opgelost.

Samenwerking met het Rijk
Rijk, provincie, gemeenten en bedrijfsleven zijn nu van mening dat de A4-Zuid zo snel mogelijk moet worden aangelegd. Voorjaar 2005 werkt de provincie samen met het Rijk een concreet uitwerkingsplan, inclusief financiering uit. Wat Gedeputeerde Staten betreft is PPS daarbij nadrukkelijk in beeld. De Visie Brabantse Vaarwegen kan nu ook voortvarend worden uitgewerkt. De Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft brede steun gegeven aan de opwaardering van het Wilhelminakanaal in Tilburg en vraagt om voor 2007 te beginnen met de uitvoering. De plannen voor de Zuid Willemsvaart tussen ’s-Hertogenboch en Eindhoven worden samen met de regio uitgewerkt. De financiering door Rijk en provincie is rond, de regiogemeenten en het bedrijfsleven staan aan de lat om de laatste financiering voor 14 februari 2005 op orde te hebben. Dan kan vanaf 2010 begonnen worden met de omlegging van de Zuidwillemsvaart en vervanging van drie sluizen. De Noordwesttangent in Tilburg blijft onderwerp van gesprek met het Rijk.

11 provinciale projecten
Op basis van haalbaarheid en het oplossen van bereikbaarheids- of verkeersvbeiligheidsproblemen zijn 11 projecten geselecteerd die versneld worden uitgevoerd. De meeste van die 11 projecten zijn nu in de planstudiefase. Aan het eind van de planstudie is bekend voor welke oplossing wordt gekozen en kan pas worden aangegeven hoe die oplossing er uit gaat zien en wat de exacte kosten zijn. Het gaat concreet om:
– N279-noord tussen Den Bosch (A2) en Veghel (A50) voor een betere bereikbaarheid van (Zuid)oost Brabant;
– N284 Eersel-Reusel, ontsluiting en bereikbaarheid Kempisch bedrijvenpark;
– N629 Dongen-Oosterhout, verbetering bereikbaarheid;
– N261 Planstudie Tilburg-Waalwijk, verbetering bereikbaarheid;
– N638 Omlegging Rucphen, in het kader van bereikbaarheid en benutting onderliggend wegennet;
– N617 Schijndel-Den Bosch, verkeersveiliger maken voor fietsers;
– N279 Renovatie ‘ Ei van Ommel’, oplossen van verkeersonveilige situatie door toenemende drukte;
– N285 Zevenbergen-A17 en A16-richting Zevenbergen, opknappen verouderde weg voor de doorstroming;
– N260 Baarle-Belgische grens, deze verkeersonveilige weg aanpakken;
– N285 Rotonde Moerdijk, veiliger maken van de gevaarlijke rotonde;
– N285 Aansluiting A17 – Oud Gastel, veiliger maken van de aansluiting met de rijksweg.

Ieder wegenproject doorloopt drie fases: verkenning, planstudie en realisatie. De verkenning is de fase waarin de knelpunten en probleemsituaties worden geanalyseerd en wordt gekeken naar het nut en de noodzaak van de oplossing. De planstudie is de fase waarin de oplossingsvarianten uit de verkenning worden onderzocht om te komen tot een voorkeursvariant. In de realisatiefase wordt de voorkeursvariant uitgevoerd. Hiervoor zijn nog voorbereidende werkzaamheden nodig zoals het doorlopen van bestemmingsplanprocedures, aankopen van benodigde grond, voorbereiden van het bestek en overeenkomsten sluiten met derden. Daarna gaat de uitvoering van start, de schop kan in de grond. Aan het eind van elke fase vindt expliciete besluitvorming plaats door Gedeputeerde Staten. Het doorlopen van de drie fases bij omvangrijke projecten vergt 4 tot 8 jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant