RVVP ROA: Alle middelen voor verbetering mobiliteit

Amsterdam – Om een verkeersinfarct te voorkomen, zijn meer en betere wegen, fietspaden én verbetering van het openbaar vervoer de komende 10 jaar onontbeerlijk. De verschillende netwerken moeten ook meer met elkaar in samenhang worden bezien. Omdat alleen uitbreiding van capaciteit niet afdoende is, moet worden gedacht aan financiële prikkels, zoals kilometerheffing of parkeertarieven, om de mobiliteit te beïnvloeden. Omdat er in de regio grote verschillen zijn tussen stedelijke en meer landelijke gebieden moeten maatregelen gebiedsgewijs worden ingevoerd. Dat is de strekking van het Regionaal Verkeer&Vervoerplan (RVVP).

Beleid voor de komende 10 jaar
Het RVVP is het beleidskader op het gebied van verkeer en vervoer van de stadsregio Amsterdam voor de komende 10 jaar. Het is een uitwerking van de Nota Mobiliteit van de rijksoverheid en ondersteunt de ruimtelijke en economische potentie van de noordelijke Randstad met een nadruk op de corridor Haarlemmermeer-Schiphol-Zuidas-Almere. Het RVVP geeft richting aan beleidsontwikkeling en regionale investeringen in infrastructuur, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en mobiliteits-beïnvloeding. Het streven van het RVVP is vooral om verdere verslechtering van de reistijd en betrouwbaarheid van regionale reizen tot staan te brengen. Daarnaast moet het verkeer ondanks de groei veiliger worden en moet de leefbaarheid vooral in drukke verblijfsgebieden beschermd worden.

Veel investeren
Om dit streven te verwezenlijken zijn er in de weginfrastructuur grote investeringen nodig (Tweede Coentunnel, N201, spitsstroken) en moet er gewerkt worden aan verbetering van de doorstroming via route-informatie, toeritdosering en incidentmanagement. Ook in het openbaar vervoer wil het RVVP een kwaliteitsverbetering (hogere frequenties, hogere snelheden, weinig overstap en grote punctualiteit) en ook hiervoor zijn stevige investeringen nodig, bv. in de Noord-Zuidlijn en in het regionale spoor- en busnetwerk. Om de fiets als alternatief aantrekkelijker te maken moet het regionale fietsnetwerk verder verbeterd worden en moeten er meer en betere stallingen komen, met name op OV-knooppunten. Doel is de verschillende netwerken beter te benutten en ook onderling goed aan elkaar te koppelen.

Prijsbeleid
In het RVVP wordt aangegeven dat alleen investeren in de netwerken niet voldoende soelaas biedt. De mobiliteitsproblemen doen zich vooral voor in de spits. Om die pieken in de drukke uren te spreiden is een vorm van beprijzing van het autoverkeer nodig, aldus het RVVP. Financiële prikkels blijken effectief om het gedrag van automobilisten te beïnvloeden. Het ROA dringt bij het Rijk aan om te komen tot spoedige invoering van een landelijke vorm van kilometerheffing, die varieert naar plaats en tijd. Beprijzen spreidt en remt de groei van de vraag naar mobiliteit, maar levert ook extra geld op om verbetering van de bereikbaarheid in de regio te realiseren.

Maatwerk per gebied
Omdat er grote verschillen zijn in de ruimtelijke structuur en de mobiliteitsproblemen van de diverse gebieden in de regio wordt er in het beleidsplan uitgegaan van maatwerk per gebied. Voor de bereikbaarheid van drukke werklokaties zijn andere maatregelen nodig dan in rustige woongebieden. Door ‘honing- en azijnmaatregelen’ in samenhang toe te passen is de groei van de mobiliteit het meest effectief bij te sturen, zo zegt het RVVP. De hoogste prioriteit ligt bij de stedelijke gebieden langs filegevoelige routes, omdat daar de problemen het grootst zijn.

‘Het is een kwestie van én én’
ROA-portefeuillehouder Mieke Blankers benadrukt de urgentie die uit het RVVP spreekt: ‘Het gaat niet meer om een keuze tussen investeren in OV of in wegen; het is echt een kwestie van én én. Willen we de belangrijkste economische centra als Schiphol, de haven en de Zuidas goed met elkaar en met de woongebieden in de regio verbonden houden, dan moeten we alle zeilen bijzetten. Zeker omdat ook de leefbaarheid en de veiligheid van het verkeer beter moet.’
Het RVVP is opgesteld door de 16 ROA-gemeenten in samenspraak met andere overheden in de regio, het Rijk en verscheidene belangengroeperingen, van de Kamer van Koophandel tot de Fietsersbond. Mieke Blankers: ‘Uiteraard legt ieder zijn eigen accenten, maar ik denk dat dit plan vooral realistisch is en terecht kiest voor maatregelen die echt werken. De burgers in de regio zitten te wachten op een praktische aanpak van het mobiliteitsprobleem, niet op principiële uitgangspunten voor het archief.’

Concrete projecten
Na de vaststelling van het beleidsplan werkt het ROA verder aan een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen. Dat varieert van plannen voor aanleg of aanpassing van wegen, fietspaden of OV-lijnen tot stimulering van het fietsgebruik, het benomen van een kwaliteitsnet goederenvervoer of een pleidooi voor invoering van een vorm van kilometerheffing. Het Uitvoeringsprogramma is richtinggevend voor de subsidieverstrekking door het ROA. De planning is om het Uitvoeringsprogramma komend voorjaar af te ronden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ROA

RVVP ROA: Alle middelen voor verbetering mobiliteit | Infrasite

RVVP ROA: Alle middelen voor verbetering mobiliteit

Amsterdam – Om een verkeersinfarct te voorkomen, zijn meer en betere wegen, fietspaden én verbetering van het openbaar vervoer de komende 10 jaar onontbeerlijk. De verschillende netwerken moeten ook meer met elkaar in samenhang worden bezien. Omdat alleen uitbreiding van capaciteit niet afdoende is, moet worden gedacht aan financiële prikkels, zoals kilometerheffing of parkeertarieven, om de mobiliteit te beïnvloeden. Omdat er in de regio grote verschillen zijn tussen stedelijke en meer landelijke gebieden moeten maatregelen gebiedsgewijs worden ingevoerd. Dat is de strekking van het Regionaal Verkeer&Vervoerplan (RVVP).

Beleid voor de komende 10 jaar
Het RVVP is het beleidskader op het gebied van verkeer en vervoer van de stadsregio Amsterdam voor de komende 10 jaar. Het is een uitwerking van de Nota Mobiliteit van de rijksoverheid en ondersteunt de ruimtelijke en economische potentie van de noordelijke Randstad met een nadruk op de corridor Haarlemmermeer-Schiphol-Zuidas-Almere. Het RVVP geeft richting aan beleidsontwikkeling en regionale investeringen in infrastructuur, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en mobiliteits-beïnvloeding. Het streven van het RVVP is vooral om verdere verslechtering van de reistijd en betrouwbaarheid van regionale reizen tot staan te brengen. Daarnaast moet het verkeer ondanks de groei veiliger worden en moet de leefbaarheid vooral in drukke verblijfsgebieden beschermd worden.

Veel investeren
Om dit streven te verwezenlijken zijn er in de weginfrastructuur grote investeringen nodig (Tweede Coentunnel, N201, spitsstroken) en moet er gewerkt worden aan verbetering van de doorstroming via route-informatie, toeritdosering en incidentmanagement. Ook in het openbaar vervoer wil het RVVP een kwaliteitsverbetering (hogere frequenties, hogere snelheden, weinig overstap en grote punctualiteit) en ook hiervoor zijn stevige investeringen nodig, bv. in de Noord-Zuidlijn en in het regionale spoor- en busnetwerk. Om de fiets als alternatief aantrekkelijker te maken moet het regionale fietsnetwerk verder verbeterd worden en moeten er meer en betere stallingen komen, met name op OV-knooppunten. Doel is de verschillende netwerken beter te benutten en ook onderling goed aan elkaar te koppelen.

Prijsbeleid
In het RVVP wordt aangegeven dat alleen investeren in de netwerken niet voldoende soelaas biedt. De mobiliteitsproblemen doen zich vooral voor in de spits. Om die pieken in de drukke uren te spreiden is een vorm van beprijzing van het autoverkeer nodig, aldus het RVVP. Financiële prikkels blijken effectief om het gedrag van automobilisten te beïnvloeden. Het ROA dringt bij het Rijk aan om te komen tot spoedige invoering van een landelijke vorm van kilometerheffing, die varieert naar plaats en tijd. Beprijzen spreidt en remt de groei van de vraag naar mobiliteit, maar levert ook extra geld op om verbetering van de bereikbaarheid in de regio te realiseren.

Maatwerk per gebied
Omdat er grote verschillen zijn in de ruimtelijke structuur en de mobiliteitsproblemen van de diverse gebieden in de regio wordt er in het beleidsplan uitgegaan van maatwerk per gebied. Voor de bereikbaarheid van drukke werklokaties zijn andere maatregelen nodig dan in rustige woongebieden. Door ‘honing- en azijnmaatregelen’ in samenhang toe te passen is de groei van de mobiliteit het meest effectief bij te sturen, zo zegt het RVVP. De hoogste prioriteit ligt bij de stedelijke gebieden langs filegevoelige routes, omdat daar de problemen het grootst zijn.

‘Het is een kwestie van én én’
ROA-portefeuillehouder Mieke Blankers benadrukt de urgentie die uit het RVVP spreekt: ‘Het gaat niet meer om een keuze tussen investeren in OV of in wegen; het is echt een kwestie van én én. Willen we de belangrijkste economische centra als Schiphol, de haven en de Zuidas goed met elkaar en met de woongebieden in de regio verbonden houden, dan moeten we alle zeilen bijzetten. Zeker omdat ook de leefbaarheid en de veiligheid van het verkeer beter moet.’
Het RVVP is opgesteld door de 16 ROA-gemeenten in samenspraak met andere overheden in de regio, het Rijk en verscheidene belangengroeperingen, van de Kamer van Koophandel tot de Fietsersbond. Mieke Blankers: ‘Uiteraard legt ieder zijn eigen accenten, maar ik denk dat dit plan vooral realistisch is en terecht kiest voor maatregelen die echt werken. De burgers in de regio zitten te wachten op een praktische aanpak van het mobiliteitsprobleem, niet op principiële uitgangspunten voor het archief.’

Concrete projecten
Na de vaststelling van het beleidsplan werkt het ROA verder aan een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen. Dat varieert van plannen voor aanleg of aanpassing van wegen, fietspaden of OV-lijnen tot stimulering van het fietsgebruik, het benomen van een kwaliteitsnet goederenvervoer of een pleidooi voor invoering van een vorm van kilometerheffing. Het Uitvoeringsprogramma is richtinggevend voor de subsidieverstrekking door het ROA. De planning is om het Uitvoeringsprogramma komend voorjaar af te ronden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ROA