Ontwerp verkeers- en vervoersplan Overijssel

Zwolle – Onder het motto “vlot en veilig verder” presenteert Overijssel zijn visie op mobiliteit in de provincie in het ontwerp voor het Provinciaal verkeers- en vervoersplan. Overijssel zet met het plan in op de bereikbaarheid van de economische centra met een primaat bij de drie stedelijke netwerken. De betrouwbaarheid van de reistijd richting deze centra is hierbij van groot belang.

Overijssel wil dit doen door verdere verbetering van de doorstroming op onze eigen wegen (bijvoorbeeld de N348 bij Deventer). Verder werkt de provincie mee aan het oplossen van knelpunten op het hoofdwegennet (bijv. A28, A1 en N35). De provincie wil dat samen met andere partners doen door gebiedsgericht de bereikbaarheid van een gebied te analyseren en daar gezamenlijk aan het oplossen van knelpunten te werken. Iedereen die van A naar B wil, heeft immers weinig boodschap aan de grenzen tussen een provinciale, gemeentelijke of rijksweg.

Ook de verschillende vervoerstromen wil Overijssel integraal onder de loep nemen: dus ook het openbaar vervoer en de fiets. Daarnaast wil de provincie in het plan betere afstemming tussen verkeer en economische ontwikkeling, ook in de ruimtelijke ordening, om bereikbaarheidsproblemen in de toekomst te voorkomen. Met betrouwbare reistijden kiest de provincie niet altijd voor de snelste weg, het gaat erom dat reizigers van tevoren weten welke reistijd er met hun trip gemoeid is.

Het ontwerp-PVVP sluit aan op de Nota Mobiliteit van het rijk. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn de landelijke doelstellingen uit deze nota regionaal vertaald. De provincie richt zich hiermee op de kortere termijn op een efficiënte aanpak van verkeersonveilige situaties. De provincie wil niet meer de huidige kostbare (preventieve) benadering van het aanpakken van gehele wegvakken, maar met effectieve maatregelen meer gericht op bepaalde verkeersonveilige situaties verbeteren. Maatwerk aan de hand van een gedegen analyse van verkeersongevallen. Bij kosteneffectieve maatregelen denkt de provincie aan bermverhardingen, verbeteren van de herkenbaarheid van voorrangskruispunten, uniforme markering en dergelijke. Daarnaast wordt ingezet op de aanpak van de belangrijkste Verkeersongevallenconcentraties (VOC’s) en extra inzet op gedragsbeïnvloeding zoals voorlichting en educatie (bijv. project jonge automobilisten en verkeerseducatie voortgezet onderwijs).

De in het ontwerp-PVVP voorgestelde keuzes vormen, nadat ook Provinciale Staten daarmee hebben ingestemd, de start voor een uitvoeringsagenda. In deze uitvoeringsagenda worden concrete maatregelen en activiteiten opgenomen (inclusief programmering en financiering) die zijn gericht op het oplossen van knelpunten op de kortere termijn. Deze uitvoeringsagenda heeft een voortschrijdend karakter en zal een maal per twee jaar worden bijgesteld. Op die wijze kan beter worden ingespeeld op de actuele ontwikkelingen.

Het vervolgtraject
Het ontwerp is door Gedeputeerde Staten vastgesteld na overleg met diverse partijen (overheden en maatschappelijke partners). Het ontwerp wordt aan Provinciale Staten aangeboden met het verzoek het vast te stellen en het daaraan voorafgaand ter inzage te leggen voor het inbrengen van zienswijzen (schriftelijk/mondeling) van belanghebbenden.

U vindt het statenvoorstel voor het PVVP op
www.prv-overijssel.nl/sis

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel

Ontwerp verkeers- en vervoersplan Overijssel | Infrasite

Ontwerp verkeers- en vervoersplan Overijssel

Zwolle – Onder het motto “vlot en veilig verder” presenteert Overijssel zijn visie op mobiliteit in de provincie in het ontwerp voor het Provinciaal verkeers- en vervoersplan. Overijssel zet met het plan in op de bereikbaarheid van de economische centra met een primaat bij de drie stedelijke netwerken. De betrouwbaarheid van de reistijd richting deze centra is hierbij van groot belang.

Overijssel wil dit doen door verdere verbetering van de doorstroming op onze eigen wegen (bijvoorbeeld de N348 bij Deventer). Verder werkt de provincie mee aan het oplossen van knelpunten op het hoofdwegennet (bijv. A28, A1 en N35). De provincie wil dat samen met andere partners doen door gebiedsgericht de bereikbaarheid van een gebied te analyseren en daar gezamenlijk aan het oplossen van knelpunten te werken. Iedereen die van A naar B wil, heeft immers weinig boodschap aan de grenzen tussen een provinciale, gemeentelijke of rijksweg.

Ook de verschillende vervoerstromen wil Overijssel integraal onder de loep nemen: dus ook het openbaar vervoer en de fiets. Daarnaast wil de provincie in het plan betere afstemming tussen verkeer en economische ontwikkeling, ook in de ruimtelijke ordening, om bereikbaarheidsproblemen in de toekomst te voorkomen. Met betrouwbare reistijden kiest de provincie niet altijd voor de snelste weg, het gaat erom dat reizigers van tevoren weten welke reistijd er met hun trip gemoeid is.

Het ontwerp-PVVP sluit aan op de Nota Mobiliteit van het rijk. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn de landelijke doelstellingen uit deze nota regionaal vertaald. De provincie richt zich hiermee op de kortere termijn op een efficiënte aanpak van verkeersonveilige situaties. De provincie wil niet meer de huidige kostbare (preventieve) benadering van het aanpakken van gehele wegvakken, maar met effectieve maatregelen meer gericht op bepaalde verkeersonveilige situaties verbeteren. Maatwerk aan de hand van een gedegen analyse van verkeersongevallen. Bij kosteneffectieve maatregelen denkt de provincie aan bermverhardingen, verbeteren van de herkenbaarheid van voorrangskruispunten, uniforme markering en dergelijke. Daarnaast wordt ingezet op de aanpak van de belangrijkste Verkeersongevallenconcentraties (VOC’s) en extra inzet op gedragsbeïnvloeding zoals voorlichting en educatie (bijv. project jonge automobilisten en verkeerseducatie voortgezet onderwijs).

De in het ontwerp-PVVP voorgestelde keuzes vormen, nadat ook Provinciale Staten daarmee hebben ingestemd, de start voor een uitvoeringsagenda. In deze uitvoeringsagenda worden concrete maatregelen en activiteiten opgenomen (inclusief programmering en financiering) die zijn gericht op het oplossen van knelpunten op de kortere termijn. Deze uitvoeringsagenda heeft een voortschrijdend karakter en zal een maal per twee jaar worden bijgesteld. Op die wijze kan beter worden ingespeeld op de actuele ontwikkelingen.

Het vervolgtraject
Het ontwerp is door Gedeputeerde Staten vastgesteld na overleg met diverse partijen (overheden en maatschappelijke partners). Het ontwerp wordt aan Provinciale Staten aangeboden met het verzoek het vast te stellen en het daaraan voorafgaand ter inzage te leggen voor het inbrengen van zienswijzen (schriftelijk/mondeling) van belanghebbenden.

U vindt het statenvoorstel voor het PVVP op
www.prv-overijssel.nl/sis

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel