Limburg, Noord-Brabant en Rijk voeren overleg

Maastricht – Limburg staat ook bij het Rijk nadrukkelijk op de kaart als onderdeel van de toptechnologische regio Zuid-Oost Nederland. Dit is nog eens bevestigd in een overleg afgelopen week van de provincies Noord-Brabant en Limburg met minister S. Dekker van VROM en staatssecretaris K. van Gennip van EZ. Op 15 november 2004 hebben Limburg en Noord-Brabant een verklaring ondertekend waarin zij de intentie uitspreken om samen op te trekken bij de verdere ontwikkeling van Zuid-Oost Nederland.

In het overleg met het Rijk is gesproken over de Nota Ruimte, de nota ‘Pieken in de Delta’ en Limburg als onderdeel van de toptechnologische regio Zuid-Oost-Nederland in de driehoek Eindhoven-Aken-Leuven. De Provincie Noord-Brabant heeft daarbij aangegeven graag met Limburg te willen optrekken voor wat betreft de ontwikkeling van een toptechnologische regio. Daarbij richt Noord-Brabant zich niet meer alleen op de ontwikkeling van Brabantstad, maar naast West-Brabant, nadrukkelijk ook op Zuid-Oost-Nederland.

In het overleg is verder concreet aangegeven dat:
* er over Rijksprojecten (projectenveloppes) uit de nota Ruimte afstemming plaatsvindt met de Provincies. Er wordt een bestuurlijk overleg in het leven geroepen onder leiding van de minister van VROM voor de afstemming rond Brabantstad;
* voor de regio Zuid-Oost Brabant/Noord-Limburg komt een bestuurlijk overleg onder leiding van de staatssecretaris van Economische Zaken;
* de bestaande regiegroep onder aansturing van het Rijk voor de toptechnologische regio Zuid-Oost Nederland het centrale coördinatiepunt blijft voor de ontwikkeling van regio;
* de staatssecretaris van Economische Zaken bekijkt welke projecten, in relatie tot de ontwikkeling van een toptechnologische regio, voor versnelde financiering in aanmerking kunnen komen;
* de provincies projecten willen voorfinancieren. Er komen in 2007 nieuwe Europese structuurfondsen waarop, naast Rijksmiddelen, een beroep kan worden gedaan. Met deze koers wordt ingezet op maximale synergie van beleid door middelen uit de regio, het Rijk en Europa te stapelen en gericht in te zetten.

De staatssecretaris heeft aangegeven in januari een werkbezoek te willen brengen aan de regio Zuid-Oost-Nederland. Zij wil zich dan persoonlijk op de hoogte stellen van de verdere ontwikkelingen. De provincies hebben de intenties tot samenwerking onderschreven in een intentieverklaring die hedenochtend is ondertekend door de beide commissarissen der koningin. Bij het overleg waren verder aanwezig de gedeputeerden M. Eurlings,
G. Driessen, P. Rüpp en O. Hoes.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg