OTB RW61 Hoek – Schoondijke vertraagd

Middelburg – De publicatie van het Ontwerp-tracebesluit (OTB) RW61 Hoek – Schoondijke en daarop volgende inspraakperiode van 8 weken, laat langer op zich wachten dan gepland. Aanvankelijk is Rijkswaterstaat Zeeland uitgegaan van het ter visie leggen van het OTB in september 2004, maar naar het zich laat aanzien is december 2004 of zelfs begin 2005 meer waarschijnlijk.
Dit heeft Rijkswaterstaat op 11 november 2004 per brief aan relaties en direct betrokkenen bij de N61 laten weten. De vertraging heeft geen consequenties voor de realisatie van de nieuwe weg.

Eind september had de vertraging te maken met de actualisatie van het geluidsonderzoek. De resultaten zijn deze zomer aangepast op basis van de meest recente verkeersgegevens; na verwerking zou het OTB in de loop van oktober ter visie worden gelegd. In oktober is echter bekend geworden dat er nadrukkelijker aandacht moet zijn voor het Besluit luchtkwaliteit en de uitwerking ervan in infrastructurele plannen van de overheid. Op dit moment bestudeert Rijkswaterstaat Zeeland of in het OTB voldoende aandacht is besteed ten aanzien van dit onderwerp. Daar is enige tijd mee gemoeid.

Na het uitvoeren van deze laatste toets kan het OTB worden afgerond. De handtekening van de minister tenslotte, is de bekrachtiging waarmee het plan officieel OTB wordt genoemd en het ter visie mag worden gelegd. Dan start ook de inspraaktermijn van 8 weken op basis waarvan al dan niet het wijzigen van het OTB aan de orde zal zijn. Het OTB met bijlagen komt gelijktijdig met de ter visielegging beschikbaar op de website www.rw61.nl die op dit moment wordt geactualiseerd. In de nog te verschijnen RW61 Krant nummer 6 en op de vernieuwde website, worden tegelijk met de publicatie van het OTB de gekozen oplossingen nader toegelicht.

De vertraging heeft geen invloed op reeds gemaakte keuzes zoals het aantal rijbanen, rotondes, parallelwegen of andere aspecten aan het nieuwe tracé.

Planning
Eind 2004/begin 2005: tervisielegging OTB
voorjaar 2005: aanpassen van OTB n.a.v. inspraak
medio 2005: het Tracébesluit van ministers van V&W en VROM. Gedurende 6 weken mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State
2005 – 2007: RWS treft voorbereidingen op de realisatie (contract, grondaankopen, vergunningen)
medio 2007: aanbesteding van het contract
2008 – 2010: werk in uitvoering en oplevering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zeeland