B&W en GS stemmen in met Realisatiebesluit N201

Aalsmeer – De Colleges van B&W van Aalsmeer, De Ronde Venen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 14 september 2004 ingestemd met het Realisatiebesluit voor de N201. Het besluit presenteert een betaalbaar, functioneel en veilig ontwerp voor de aanpassing van de N201. Ook legt het de afspraken vast voor de financiering van het project. Het Realisatiebesluit wordt nu ter bekrachtiging aangeboden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Functionaliteit niet aangetast
Eind 2002 hebben de betrokken partijen een ontwerp voor de aanpassing van de N201 gepresenteerd (zie hiervoor het Regioakkoord N201+). Op basis daarvan is een financiële bijdrage van het Rijk gevraagd. Eind 2003 werd duidelijk dat het Rijk € 170 miljoen zou bijdragen. Daarmee behoort de N201 tot de selecte lijst projecten die op rijkssteun mogen rekenen. De Stuurgroep kreeg de taakstelling mee om met een lager budget dan gevraagd een doelmatige oplossing te realiseren. Reden tot versobering van het wegontwerp zonder de functionaliteit van het plan los te laten.

Bijkomende tegenvaller was dat het Luchthavenindelingbesluit negatief uitpakte voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Aalsmeer. Hierdoor zijn er minder opbrengsten voor bekostiging van de weg. Verder noopten toekomstige bouwplannen van Schiphol tot een nieuwe aanpassing van het tracé.

Oplossingen gevonden
In 2004 is hard gewerkt aan het oplossen van deze knelpunten. De partijen zijn er trots op dat versoberingen en oplossingen zijn gevonden, zonder dat de functionaliteit van doorstroming en veiligheid is aangetast. Zo is bijvoorbeeld voor de ontsluiting van de N201 op de A4 gekozen voor twee aansluitingen, onderling verbonden door een nieuwe wegenstructuur die zorgt voor een sterk verbeterde bereikbaarheid in de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast dragen de regionale partners meer bij dan in de oorspronkelijke plannen.

Financiering
De totale kosten van aanpassing van de N201 bedragen ongeveer € 635 miljoen (inclusief BTW, prijspeil januari 2005). Dit bedrag wordt bijeengebracht door het Rijk (31%), de provincie Noord-Holland (25%), de regio (ROA en Bonroute samen) (25%), de gemeenten (15%) en private partijen (4%). De bijdragen van gemeente komen voor een deel (11%) uit de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

Regio aan zet
In oktober 2004 zullen de gemeenteraden en Provinciale Staten zich uitspreken over het Realisatiebesluit. Na accordering door deze partijen kan de uitvoering beginnen.

De verwachting is dat medio 2005 de bouw daadwerkelijk kan starten. Begonnen gaat worden met de verbreding van de Kruisweg en de omlegging van de N201 bij Aalsmeer en Uithoorn. Het totale project kan dan in 2011 gereed zijn.

Met het Realisatiebesluit komt er een einde aan een jarenlange discussie over de aanpak van de bereikbaarheid- en leefbaarheidproblemen van de regio en ligt er een oplossing die regiobreed wordt gedragen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N201