Warm en droog weer geeft lage rivierafvoeren en waterkwaliteitsproblemen

Foto: Ivo Ketelaar

De neerslag in juli 2020 heeft in delen van het land voor verlichting gezorgd, maar er zijn nog steeds verschillen als het gaat om de grondwaterstand. De afvoer van de Rijn stijgt begin augustus 2020, en zal daarna weer langzaam dalen.

De afvoer van de Maas is laag, en zal langzaam verder dalen. Regionaal zijn er daarom maatregelen genomen. Hogere watertemperaturen hebben effect op de kwaliteit van bijvoorbeeld zwemwater.

Droge periode

De eerste week van augustus 2020 wordt een zeer droge en warme periode verwacht. De waterschappen en Rijkswaterstaat blijven de situatie nauwlettend monitoren. De genomen maatregelen in het waterbeheer blijven waar nodig van kracht, zoals het opzetten van het waterpeil in bijvoorbeeld het IJsselmeer, het vasthouden van water en het instellen van beregeningsverboden.

Rijn en Maas

De afvoer van de Rijn is de afgelopen week langzaam gedaald en zal de komende dagen nog iets verder dalen. In de loop van de week zal de waterafvoer toenemen vanwege de neerslag die in het stroomgebied van de Rijn is gevallen. De afvoer zal het criterium van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) voor de maand augustus (1100 m3/s) komende dagen onderschrijden, maar komt daarna weer boven het criterium uit.

De afvoer van de Maas zal de komende periode langzaam dalen en uitkomen rond het LCW-criterium (driedaags gemiddelde van 25 m3/s). De vraag is groter dan het aanbod, maar door maatregelen, zoals waterbesparend schutten en het extra hoog houden van stuwpanden in de Maas, blijft de situatie beheersbaar. Met die maatregelen wordt zoveel mogelijk water vastgehouden.

Grondwaterstanden

De neerslag van de afgelopen periode heeft verlichting gebracht voor landbouw en natuur. Er zijn echter nog steeds regionale verschillen. Zo zijn er gebieden waar de grondwaterstand nog steeds laag is, zoals op de hoge zandgronden in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland.

De drinkwatersector heeft geen knelpunten met de drinkwaterproductie. De oproep van de sector aan gebruikers blijft om bewust om te gaan met drinkwater. Op dit moment zijn er geen grote knelpunten voor de scheepvaart. Door het waterbesparende schutten op de Maas, maar ook op het Julianakanaal en het Kanaal van Gent naar Terneuzen, kunnen wachttijden wel iets oplopen.

Waterkwaliteit

Op verschillende locaties in het land is een sterke toename van blauwalgen en botulisme, wat kan leiden tot een negatief zwemadvies. Dit is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Omdat de watertemperatuur de komende dagen naar verwachting verder zal oplopen en daarmee de kans op blauwalgen en botulisme groter wordt, wordt zwemmers aangeraden op de website Zwemwater te kijken voor een veilige zwemplek.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort is de afgelopen 2 weken iets gestabiliseerd, maar nog steeds groot. Het actuele landelijk gemiddelde neerslagtekort bedraagt 220 mm. De komende weken zal dat tekort oplopen.

Droogtemonitor en LCW

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van onder meer waterschappen, het KNMI en Rijkswaterstaat.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat