Projectplan Waterwet Versterking Houtribdijk onherroepelijk

Van 3 november tot en met 14 december 2016 heeft het ‘Besluit projectplan Waterwet Versterking Houtribdijk en de hoofdvergunningen’ ter inzage gelegen. Op dit besluit is geen beroep ingesteld. Het projectplan en de hoofdvergunningen zijn daarmee onherroepelijk.

Versterking Houtribdijk
De Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, beschermt grote delen van Nederland tegen hoogwater. Bij de landelijke toetsing aan de norm voor de waterveiligheid is gebleken dat verbeteringen nodig zijn om het achterland ook op lange termijn veilig te houden. Rijkswaterstaat versterkt daarom de Houtribdijk over een lengte van circa 25 km. De versterking van de Houtribdijk vindt plaats aan de Markermeer- en IJsselmeerzijde van de dijk door middel van harde en zandige versterkingen.

De start van de werkzaamheden aan de Houtribdijk staat gepland in 2017. In 2020 voldoet de dijk weer aan de gestelde wettelijke veiligheidsnormen.

Besluiten onherroepelijk
Na een terinzagelegging van 6 weken van het ontwerp besluit afgelopen zomer heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland op 18 oktober 2016 het besluit genomen om het projectplan Waterwet Versterking Houtribdijk goed te keuren. Op dit besluit kon gedurende 6 weken beroep worden ingesteld. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Nu het projectplan Waterwet en de bijbehorende hoofdvergunningen onherroepelijk zijn kan, op het moment dat de opdracht definitief wordt gegund, worden gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden door de beoogde uitvoerder.

Samen werken aan een veiliger Nederland
De versterking van de Houtribdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, en onderdeel van het Deltaprogramma. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat