Bij hevige buien meer ruimte nodig voor water in straten en groen

Monitor gemeentelijke watertaken: riolering op orde, toch veranderingen op komst

De straat, het groen en de tuin moeten tijdelijk plaats bieden aan regenwater. Door toename van de hoosbuien is extra waterberging op gemeentelijke en particuliere grond nodig. Dit is een van de trends uit de Monitor gemeentelijke watertaken. De monitor is donderdag 3 november 2016 aangeboden aan bestuurders van de koepelorganisaties van gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven en aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Water op straat hoort bij het nieuwe klimaat
Het warmere klimaat zorgt voor meer hoosbuien. In 2015 gaven de gemeenten 225 miljoen euro uit aan maatregelen die geheel of gedeeltelijk gericht zijn op het tegengaan van regenschade. Riolering heeft, net als andere infrastructuur zoals wegen, een maximum transportcapaciteit. Bij extreme buien staat het water op sommige plaatsen op straat te wachten tot het kan worden afgevoerd, het staat als het ware ‘in de file’. Het vergroten van de riolering is niet altijd de oplossing en is duur. Daarom moet water vaker worden opgevangen op straat, in het openbare groen en in de eigen tuinen. Gemeenten en bewoners en bedrijven gaan steeds meer samen kijken naar de beste oplossing. De lokale situatie bepaalt of het doelmatig is om de afvoer en berging in het openbaar gebied te maken of het regenwater op particulier terrein in de grond te brengen.

Rioolvernieuwing
De gemeenten vernieuwen jaarlijks ongeveer duizend kilometer riolering, dat is 1,0% van het totaal. Dat is op dit moment voldoende gelet op de ouderdom van de riolering van gemiddeld 31 jaar. In de toekomst moet de vernieuwing geleidelijk toenemen. Dit kan over de tijd worden verdeeld zonder een duidelijke vervangingspiek.

Kostenbeheersing
De tijdens de crisis afgesproken besparing op de kosten wordt gehaald. Toename van de rioolheffing is niet te vermijden, omdat de aanleg van een riool meestal is betaald uit de grondverkoop en de vernieuwing ervan ten laste van de rioolheffing komt. Door meer en betere meetmethoden en het benutten van big data kunnen gemeenten steeds scherper beslissen of een investering nodig is. Deze innovaties remmen de kostenstijging.

Over de Monitor gemeentelijke watertaken
Elke drie jaar onderzoekt Stichting RIONED de stand van zaken in het stedelijk waterbeheer. De Monitor gemeentelijke watertaken 2016 beschrijft de staat van de riolering, de aanpak van hevige buien, de invloed op het milieu, de bijdrage aan de volksgezondheid en de kosten. De uitkomsten zijn gebaseerd op de gegevens van 281 gemeenten. De Monitor gemeentelijke watertaken 2016 “Het nut van stedelijk waterbeheer” is te downloaden (via een tussenscherm, waar ook een papieren exemplaar te bestellen is) via de website van Rioned

Over Stichting RIONED
Stichting RIONED is het kenniscentrum voor riolering en stedelijk waterbeheer in Nederland. In Stichting RIONED werken overheden, bedrijfsleven en onderwijs samen.

Meer informatie (van de redactie)
Zie ook de website Ons Water een initiatief van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, Waterschappen, provincies, gemeentes en waterbedrijven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting RIONED