Grote delen IJsselmeergebied beter beschermd tegen hoogwater

Op 18 oktober 2016 heeft Gedeputeerde Staten van Flevoland het door Rijkswaterstaat opgestelde Projectplan Waterwet voor de versterking van de Houtribdijk goedgekeurd. Ook zijn alle bijbehorende hoofdvergunningen door betrokken overheden verleend.

Versterking Houtribdijk
De Houtribdijk, de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, beschermt grote delen van Nederland tegen hoogwater. Bij de landelijke toetsing aan de norm voor de waterveiligheid is gebleken dat verbeteringen nodig zijn om het achterland ook op lange termijn veilig te houden. Rijkswaterstaat versterkt daarom de Houtribdijk over een lengte van circa 25 km. De versterking van de Houtribdijk vindt plaats aan de Markermeer- en IJsselmeerzijde met deels een stenen bekleding en deels een zandige oever.

Building with nature
Het met zand versterken van een dijk in een meer zonder getij is uniek voor Nederland. De zandige oevers vormen grote ‘land-/waterovergangen’ waarop natuur zich kan ontwikkelen. Een mooi voorbeeld van ‘Building with nature’ die aansluit bij de natuurontwikkeling die gerealiseerd wordt bij de Marker Wadden.

Definitieve besluiten ter inzage
Om de dijkversterking mogelijk te maken is een Projectplan Waterwet opgesteld en heeft Rijkswaterstaat de hoofdvergunningen aangevraagd. Van donderdag 3 november tot en met woensdag 14 december liggen de besluiten voor de versterking van de Houtribdijk ter inzage. Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden beroep indienen tegen de besluiten. De stukken zijn digitaal in te zien en te downloaden via de site van de provincie Flevoland

Werkzaamheden
De start van de werkzaamheden aan de Houtribdijk staat gepland in 2017. In 2020 voldoet de dijk weer aan de gestelde wettelijke veiligheidsnormen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De versterking van de Houtribdijk is onderdeel van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)
Het HWBP-2 is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid en de waterschappen om op 88 plekken in het land afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken om zodoende Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat