Deltaprogramma 2017 aan Kamer aangeboden

Opgaven verbinden, samen op koers

We werken samen koersvast en in tempo verder aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dat staat in het Deltaprogramma 2017 dat 20 september 2016, op Prinsjesdag, aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Deze zevende jaarlijkse rapportage van het Deltaprogramma is evenals vorig jaar gepubliceerd via een online tool. Het beschrijft de nieuwe ontwikkelingen sinds Deltaprogramma 2016 en de verwachte mijlpalen voor de komende tijd. DP2017 is te vinden op www.deltacommissaris.nl

Toenemende kans op wateroverlast en hitte/droogte door het veranderende klimaat kunnen grote (economische) gevolgen hebben. De urgentie van deze thema’s ziet u terug in DP2017: Alle betrokken overheden gaan een gezamenlijk Deltaplan opstellen om de aanpak voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland te versterken. Het Deltaprogramma bevat al een Deltaplan Waterveiligheid en een Deltaplan Zoetwater en vanaf volgend jaar komt daar dus een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bij. De betrokken overheden geven daarmee tevens verder invulling aan de afspraken uit de Bestuursovereenkomst Deltaprogramma.

Enkele andere nieuwe ontwikkelingen en verwachte mijlpalen zijn:

  • Voor de deltabeslissing Waterveiligheid ligt de juridische verankering van de nieuwe normen op koers. Het streven is dat het wetsvoorstel Nieuwe normen primaire keringen en het bijbehorende beoordelingsinstrumentarium per 1 januari 2017 in werking kan treden. De waterschappen en Rijkswaterstaat bereiden zich voor om vanaf 2017 de primaire keringen voor het eerst te beoordelen aan de hand van de nieuwe normen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft in de programmering 2017-2022 al zoveel mogelijk prioriteiten gesteld, die volgen uit de nieuwe normen.
  • De uitwerking en uitvoering van de deltabeslissing Zoetwater ligt in grote lijnen op schema. Overal in Nederland zijn maatregelen voor zuinig gebruik, vasthouden, bergen en aanvoeren van zoetwater in uitvoering gegaan. In alle gebieden zijn bestuursovereenkomsten ondertekend tussen regionale bestuurders, de Minister van Infrastructuur en Milieu en gebruikers over de financiering, planning en uitvoering van zoetwatermaatregelen en de invoering van waterbeschikbaarheid.
  • Alle gebieden zijn volop aan het werk met de uitvoering van maatregelen en de uitwerking van de voorkeursstrategieën. Rijkswaterstaat heeft in het IJsselmeergebied de procedure voor het nieuwe peilbesluit in gang gezet. In het Rivierengebied zijn MIRT-verkenningen van start gegaan voor de hoogwatergeul Varik-Heesselt en Rivierklimaatpark IJsselpoort. MIRT Onderzoeken zijn langs de Maas gestart voor Venlo, Ravenstein-Lith en Maastricht. Parallel hieraan werken partijen in het Rivierengebied samen aan de invulling van de voorkeursstrategie voor een krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming. Ook zijn er volop nieuwe initiatieven zoals een casestudie crisisbeheersing Rotterdam-Noord in Rijnmond-Drechtsteden en het programma Klimaatadaptatie Zeeland in de Zuidwestelijke Delta. In het Waddengebied zijn afspraken gemaakt over drie innovatieve koppelprojecten bij het aardbevingsbestendig maken van de dijk Eemshaven-Delfzijl.
  • Deltaprogramma 2017 bevat de eerste uitwerking van de systematiek ‘meten, weten, handelen’: het ‘motorblok’ van adaptief deltamanagement. Daarmee kan in beeld worden gebracht hoe het Deltaprogramma ervoor staat. Of de uitwerking en uitvoering van de deltabeslissingen, voorkeursstrategieën en deltaplannen op schema liggen en of er nieuwe ontwikkelingen of inzichten zijn, die moeten leiden tot aanpassing of aanscherping daarvan.

Het Deltaprogramma bevat een nieuwe interactieve kaart waar veel voorbeelden op zijn te vinden van projecten die ruimte en water hebben weten te verbinden. Nieuw onderzoek biedt concrete aangrijpingspunten voor projectleiders, beleidsmakers en bestuurders. Beide zijn bedoeld als inspiratie voor initiatiefnemers die water en ruimte (verder) willen verbinden.

Dit Deltaprogramma laat opnieuw zien dat we met elkaar enorme vooruitgang hebben geboekt op het gebied van waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Resultaten die worden gedragen door de samenwerking binnen de deltacommunity. De bevindingen in de evaluatie van de Deltawet door de onafhankelijke evaluatiecommissie, die 1 juli openbaar is geworden, bevestigen het succes en het belang van het voortzetten van die samenwerking.

Het Deltaprogramma kwam ook dit jaar tot stand op voorstel van de deltacommissaris, via besluitvorming in het kabinet, na bestuurlijk overleg met provincies (IPO), gemeenten (VNG) en de waterschappen (UvW) en een zorgvuldige, gezamenlijke voorbereiding in de Stuurgroep Deltaprogramma en zeven gebiedsoverleggen en bestuurlijk platforms van het Deltaprogramma. Maatschappelijke organisaties hebben onder andere via het Overleg Infrastructuur en Milieu inbreng geleverd.

Op 3 november tijdens het Nationale Deltacongres 2016 in Apeldoorn kunt u zich nader laten informeren over de uitvoering van het werk aan de delta. Aanmelden kan via www.deltacommissaris.nl/nationaaldeltacongres

Wim Kuijken
Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Deltacommissaris