Rijkswaterstaat verbetert bereikbaarheid Eemshaven

Foto: Ivo Ketelaar

Rijkswaterstaat kan starten met de aanbesteding van het verruimen van de vaarweg Eemshaven-Noordzee. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 5 augustus 2015 het tracébesluit voor het verruimen van de vaarweg Eemshaven-Noordzee met een kleine aanpassing in stand gelaten. Daarmee zijn de planologische procedures afgerond en kan de bereikbaarheid van de Eemshaven worden verbeterd.

Verbeteren bereikbaarheid Eemshaven
Het beleid rond de Eemshaven is erop gericht energiegerelateerde bedrijvigheid mogelijk te maken. Daarom is het noodzakelijk de vaarweg geschikt te maken voor schepen met een maximale diepgang van 14 meter.

Rekening houden met de natuur
Bij de verruiming gaat Rijkswaterstaat met de grootste zorgvuldigheid om met de kwetsbare natuur in het gebied. Bij het baggeren van de keileem uit de vaargeul wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde dieplepelen, een kraan met een grote bak waarmee keileem wordt afgegraven. Dit zorgt voor zo min mogelijk vertroebeling van het water. Ook wordt er afstand bewaard tot rustende zeehonden en ruiende eidereenden. De Raad van State heeft bepaald dat op een van de verspreidingslocaties de duur waarop niet mag worden verspreid met een maand wordt verlengd. Het is niet toegestaan om deze locatie te gebruiken van begin juni tot en met eind september in plaats van begin juni tot en met eind augustus, zoals het tracébesluit aanvankelijk bepaalde. Dit om verstoring van ruiende eidereenden te voorkomen.

Onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik materialen
Rijkswaterstaat kijkt bij de verruiming ook of er vrijkomende materialen kunnen worden hergebruikt. Zo wordt onderzocht of gebaggerd zand en keileem bruikbaar zijn voor de geplande dijkversterking Eemshaven – Delfzijl en aanleg van een kwelderlandschap en vogelbroedgebied voor de kust van Delfzijl (Marconi).

Aandacht voor veiligheid en vlotte scheepvaart
Er wordt rekening houden met de natuurlijke ligging van de huidige vaarweg om zo min mogelijk te baggeren bij verbreding en verdieping. Naast de verruiming van de vaarweg worden passeerstroken en een nieuwe keerplaats gerealiseerd en wordt een nieuwe incidentele ligplaats aangewezen. Daarnaast worden veiligheid en vlot scheepvaartverkeer gewaarborgd door toepassing van Vessel Traffic Management (VTM). Het VTM maakt geen onderdeel uit van het Tracébesluit. Tevens is een nieuw meetpunt (meetpaal) gerealiseerd om actuele nautische gegevens te verzamelen.

Planning en realisatie
Naar verwachting start dit najaar de aanbesteding, zodat het project begin volgend jaar kan worden gegund. De start van de werkzaamheden staat gepland in het voorjaar van 2016. Eind 2017 dient de verruiming gereed te zijn. De bereikbaarheid van de Eemshaven en de havens van Delfzijl en Emden blijft tijdens de werkzaamheden gewaarborgd.

Bekijk voor meer informatie de projectpagina Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat