Rijkswaterstaat start met ontpoldering Noordwaard

Deze week begint Rijkswaterstaat met het doorstroombaar maken van de Noordwaard-polder bij Werkendam. De Noordwaard is met 4.450 hectare één van de grootste projecten van het landelijke hoogwaterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Rijkswaterstaat maakt de polder deels doorstroombaar voor de veiligheid van de bevolking van Gorinchem bij hoogwater. De Noordwaard zal enkele keren per jaar, vooral in de winter, deels onder water staan. De huidige bewoners en een deel van de agrariërs kunnen in de Noordwaard op terpen blijven wonen.

De Nieuwe Merwede-rivier bij de Noordwaard wordt verruimd door de dijken gedeeltelijk af te graven. Het gebied krijgt nieuwe dijken en kaden waardoor landbouw in de Noordwaard mogelijk blijft. “De meeste Noordwaard-bewoners kunnen er blijven wonen en werken. Voor Rijkswaterstaat is hiermee een belangrijk doel bereikt. We vragen namelijk veel van deze mensen, omwille van de veiligheid van de bevolking van Gorinchem”, aldus Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

Door de herinrichting kan de Nieuwe Merwede bij hoogwater via het doorstroomgebied in de Noordwaard sneller naar zee stromen. De veiligheidsmaatregel is in 2015 gereed, waardoor een waterstanddaling van 30 centimeter bij Gorinchem wordt gehaald. Lokaal wordt de waterstand verlaagd met 60 centimeter. Bestaande terpen worden aangepast en twaalf nieuwe terpen worden aangelegd. Het waterrijke gebied is in de loop van de tijd steeds verder ingepolderd en is tot de jaren 70 van de vorige eeuw buitendijks gebied geweest. Voor de waterveiligheid wordt het gebied teruggebracht naar de situatie van 100 jaar geleden.

Deze week wordt gestart met de eerste graaf- en grondwerkzaamheden. Deze vinden plaatst in het zuiden en het oosten van de Noordwaard. Allereerst worden onder meer bouwwegen en terpen aangelegd en kreken gegraven. In totaal worden in de Noordwaard 42 gemalen en 36 bruggen aangelegd en 4 miljoen m³ grond verzet.

Rijkswaterstaat heeft het werk gegund aan de aannemerspartij Combinatie Noordwaard, bestaande uit Boskalis bv, Martens en Van Oord aannemingsbedrijf bv, Van Hattum en Blankevoort bv en Gebroeders van Kessel Wegenbouw bv.

Ruimte voor de Rivier

In Nederland hebben we steeds meer kans op overstromingen omdat de rivier ruimte verliest. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken, waarachter steeds meer mensen wonen. Tegelijkertijd is de bodem achter de dijken gedaald. Bovendien kent ons klimaat steeds meer extremen. Het regent het vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken. Het gevolg: stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen met grote impact op mens, dier, infrastructuur en economie.

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand moet omlaag. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Een uniek programma waarin Rijkswaterstaat sámen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van vier miljoen Nederlanders. Met als opbrengst een veilig en mooi rivierengebied in 2015.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat