Afgekeurde dijken en duinen worden aangepakt

Tweederde van de Nederlandse waterkeringen voldoet aan de veiligheidseisen, dat is aanzienlijk meer dan bij de vorige toetsing. Eén derde van de waterkeringen voldoet niet aan de norm en zal worden aangepakt. Er is geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem. Dat blijkt uit de resultaten van de laatste toetsronde van de in totaal 3767 kilometer duinen, dijken en dammen, die staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De zesjaarlijkse toets op veiligheid van de waterkeringen is uniek in de wereld. Waterbeheerders kunnen hiermee de staat van de keringen scherp in de gaten houden en tijdig in spelen op veranderingen.

De resultaten van de Derde Toetsing zijn van belang om te zorgen dat Nederland de best beveiligde delta van de wereld blijft. Bij elke toetsronde worden modernere toetsmethodes gebruikt, waarna keringen die niet aan de strenge norm voldoen worden aangepakt. Ongeveer de helft van de dijken en duinen die naar aanleiding van de Derde Toets moet worden verbeterd, staat al op de rol om aangepakt te worden binnen de lopende programma’s zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Maaswerken en Ruimte voor de Rivier.

Waterschappen en provincies hebben tijdens de laatste toetsing geen acute veiligheidsproblemen geconstateerd en noodmaatregelen zijn dan ook niet aan de orde. Voor de dijken, duinen en dammen die verbeterd moeten worden en waarvoor nog geen aanpak is voorzien, wordt een nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma voorbereid. Rijk en waterschappen gaan dit programma, inclusief prioriteitenstelling samen opstellen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 3 zal in 2014 klaar zijn. De waterschappen gaan naast het Rijk, voor de helft meebetalen aan de kosten voor versterking van de primaire waterkeringen in beheer bij de waterschappen.

Ook in 2050 wil Nederland de best beveiligde delta van de wereld zijn. Daarvoor is het van belang om de huidige waterveiligheidsnormen – die inmiddels meer dan een halve eeuw oud zijn – tegen het licht te houden. In de afgelopen zestig jaar is de economische waarde en het aantal mensen dat achter de dijk woont in verschillende regio’s aanzienlijk toegenomen. Op basis van een tweetal analyses blijkt dat voor het grootste deel van Nederland de huidige beschermingsnorm afdoende is. Voor Rijnmond, het Rivierengebied en Almere zijn wellicht maatregelen gewenst om het beschermingsniveau te verhogen.

De Deltacommissaris gaat samen met betrokkenen in de regio (overheden, waterschappen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) per gebied bekijken welke slimme combinaties van maatregelen mogelijk zijn om de waterveiligheid ook op de lange termijn te waarborgen. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar het aanpassen van de normen, een andere inrichting van het gebied, meer aandacht voor rampenbeheersing of een combinatie van maatregelen. In 2014 zal de Deltacommisaris hierover advies uitbrengen aan het kabinet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Afgekeurde dijken en duinen worden aangepakt | Infrasite

Afgekeurde dijken en duinen worden aangepakt

Tweederde van de Nederlandse waterkeringen voldoet aan de veiligheidseisen, dat is aanzienlijk meer dan bij de vorige toetsing. Eén derde van de waterkeringen voldoet niet aan de norm en zal worden aangepakt. Er is geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem. Dat blijkt uit de resultaten van de laatste toetsronde van de in totaal 3767 kilometer duinen, dijken en dammen, die staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De zesjaarlijkse toets op veiligheid van de waterkeringen is uniek in de wereld. Waterbeheerders kunnen hiermee de staat van de keringen scherp in de gaten houden en tijdig in spelen op veranderingen.

De resultaten van de Derde Toetsing zijn van belang om te zorgen dat Nederland de best beveiligde delta van de wereld blijft. Bij elke toetsronde worden modernere toetsmethodes gebruikt, waarna keringen die niet aan de strenge norm voldoen worden aangepakt. Ongeveer de helft van de dijken en duinen die naar aanleiding van de Derde Toets moet worden verbeterd, staat al op de rol om aangepakt te worden binnen de lopende programma’s zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Maaswerken en Ruimte voor de Rivier.

Waterschappen en provincies hebben tijdens de laatste toetsing geen acute veiligheidsproblemen geconstateerd en noodmaatregelen zijn dan ook niet aan de orde. Voor de dijken, duinen en dammen die verbeterd moeten worden en waarvoor nog geen aanpak is voorzien, wordt een nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma voorbereid. Rijk en waterschappen gaan dit programma, inclusief prioriteitenstelling samen opstellen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 3 zal in 2014 klaar zijn. De waterschappen gaan naast het Rijk, voor de helft meebetalen aan de kosten voor versterking van de primaire waterkeringen in beheer bij de waterschappen.

Ook in 2050 wil Nederland de best beveiligde delta van de wereld zijn. Daarvoor is het van belang om de huidige waterveiligheidsnormen – die inmiddels meer dan een halve eeuw oud zijn – tegen het licht te houden. In de afgelopen zestig jaar is de economische waarde en het aantal mensen dat achter de dijk woont in verschillende regio’s aanzienlijk toegenomen. Op basis van een tweetal analyses blijkt dat voor het grootste deel van Nederland de huidige beschermingsnorm afdoende is. Voor Rijnmond, het Rivierengebied en Almere zijn wellicht maatregelen gewenst om het beschermingsniveau te verhogen.

De Deltacommissaris gaat samen met betrokkenen in de regio (overheden, waterschappen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) per gebied bekijken welke slimme combinaties van maatregelen mogelijk zijn om de waterveiligheid ook op de lange termijn te waarborgen. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar het aanpassen van de normen, een andere inrichting van het gebied, meer aandacht voor rampenbeheersing of een combinatie van maatregelen. In 2014 zal de Deltacommisaris hierover advies uitbrengen aan het kabinet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)