Nieuw Tracebesluit omlegging Zuid-Willemsvaart ter inzage

Onlangs heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit omlegging Zuid-Willemsvaart 2011 ondertekend. Dat betekent dat dit besluit nu de beroepsprocedure gaat doorlopen. Vanaf 26 oktober tot en met 7 december kunnen belanghebbenden die eerder al hun zienswijze hebben ingebracht beroep instellen bij de Raad van State.

In het Tracébesluit omlegging Zuid-Willemsvaart 2011 is geregeld dat er een verhoogde en verbrede uitvoering van de brug in de N279 mogelijk wordt. Daarnaast is er sprake van aangepaste geluidsmaatregelen nu de brug hoger wordt.

Zienswijzen

De ingediende zienswijzen op het Ontwerp-Tracébesluit dat afgelopen zomer ter inzage lag, hadden veelal betrekking op de landschappelijke inpassing van de brug. Rijkswaterstaat heeft aan omwonenden die hiervoor een zienswijze hebben ingediend laten weten dat zij in de uitvoering mee kunnen denken over de inrichting van de omgeving van de brug.

Het gaat daarbij om beplanting van taluds en aankleding van geluidsschermen. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een bewonersavond georganiseerd voor bewoners van de Nijvelaar. Binnenkort vindt er ook een bewonersavond plaats voor bewoners van Poeldonk. Rijkswaterstaat geeft dan extra uitleg over de gewijzigde breedte en hoogte van de brug.

Waarom een nieuw Tracébesluit?

Tijdens de opstart van de uitvoering is gebleken dat de hoogte van de brug in de N279, zoals opgenomen in het Tracébesluit van 2008, onvoldoende is om de brug stabiel te kunnen ontwerpen. Daarom is in het nieuwe Tracébesluit 2011 de brughoogte aangepast van 15,50m naar maximaal 18,50m. Daarbij komt dat de provincie Noord-Brabant van plan is de N279 te verbreden. Het nieuwe Tracébesluit 2011 voorziet in een toekomstvaste, bredere brug (van 22,50m naar 34,50m).

Door een bredere brug mogelijk te maken worden verschillende voordelen behaald:

• op het moment dat de provinciale weg wordt verbreed, hoeven er niet opnieuw aanpassingen te worden gedaan.

• nu in één keer goed aanleggen voorkomt te zijner tijd dan ook veel hinder voor de scheepvaart, het wegverkeer en omwonenden.

• het kost minder geld.

Het is dus vanuit maatschappelijk èn financieel–economisch oogpunt verstandiger het nu in één keer goed te doen.

Waar ligt het Tracébesluit ter inzage?

Het Tracébesluit Omlegging Zuid-Willemsvaart 2011 kan van 26 oktober tot en met 7 december 2011 worden ingezien op de volgende locaties:

• de gemeentehuizen van ’s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel

• het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch

• het kantoor van Rijkswaterstaat Noord-Brabant (Zuidwal 58) in ’s-Hertogenbosch

• het Informatiecentrum aan de Kloosterstraat 4 in Rosmalen

• de bibliotheek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Plesmanweg in Den Haag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat