DHV en Fugro maken plan voor dijkversterking Hoeksche Waard Zuid

infrasite_insert_image_1
Een deel van de dijk langs het Haringvliet en het Hollandsch Diep moet worden versterkt zodat de bewoners van de Hoeksche Waard daar ook de komende 50 jaar veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

De combinatie DHV-Fugro won de opdracht van waterschap Hollandse Delta om een maatschappelijk aanvaardbaar plan te leveren voor de dijkversterking Hoeksche Waard Zuid. Het ontwerptraject heeft een looptijd van twee jaar en een contractwaarde van circa 1 miljoen euro.

Het projectteam onderzoekt wat de hoogste waterstanden en golven zijn die de dijk te verduren kan krijgen en welk effect indringend grondwater heeft op de stabiliteit van de dijk. Voor de nieuwe dijk ontwerpt het team een aantal slimme en stevige varianten waarbij hoogte en stabiliteit gewaarborgd zijn. Daarbij wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de huizen langs de dijk, de natuurgebieden, de voor het gebied kenmerkende dijken met bomenrijen en de wensen van omwonenden en agrariërs. Uitgangspunt is ook de extra hoge waterstanden door klimaatverandering. Bij deze dijkversterking gaat het vooral om de eisen ten aanzien van stabiliteit van de dijk zelf.

De combinatie DHV-Fugro won deze opdracht op kennis van de lokale dijkproblematiek en teamsamenstelling. In het project is zij verantwoordelijk voor het ontwerp, de inpassing in de omgeving en de beschrijving van de milieueffecten. Het projectteam berekent ook de kosten van de dijkversterkingvarianten en speelt een grote rol in het proces van afstemming tussen het waterschap, andere overheden en lokale belangen.

Op basis van een veiligheidsanalyse en grondonderzoek bepaalt het team wat de hoogte en sterkte van de dijk is en welke aanpassingen nodig zijn aan het dijklichaam en een aantal waterkerende kunstwerken. Fugro voert hiervoor boringen, sonderingen en laboratoriumonderzoek uit.

Omgeving betrokken vanaf de start

Begin oktober vonden de eerste informatieavonden plaats. Omwonenden hebben betrokkenheid getoond bij het project. Een aantal van hen heeft de ervaring van de watersnood van 1953 nog in het geheugen gegrift staan, zo bleek tijdens de bijeenkomsten. De huidige dijken zijn al sterk genoeg om een herhaling van toen te voorkomen: de wet stelt nu echter nog strengere eisen aan de veiligheid van de dijk.

DHV en Fugro nemen de genoemde aandachtspunten tijdens de informatieavonden mee in de uitwerking van de studie.

Landschappelijke inpassing en keuze

Het projectteam vergelijkt diverse versterkingsvarianten van de dijk op een aantal aspecten. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de inpassing van het ontwerp in het landschap. De Hoeksche Waard heeft de status Nationaal Landschap; de dijken, landschapspatronen en de bomenrijen vertellen de lange ontstaans­geschiedenis van de Waard sinds de Sint-Elisabethsvloed van 1421.

Vervolgens adviseert het projectteam het waterschap wat de voor- en nadelen zijn van deze varianten. Bestuurders van het waterschap kiezen de uiteindelijke variant. DHV en Fugro werken die variant vervolgens verder uit.

Het plan voor de dijkversterking zal over twee jaar klaar zijn. De verwachting is dat de uiteindelijke dijkversterkingwerkzaamheden medio 2017 zullen zijn afgerond. De dijken zijn dan berekend op een waterstand met een gemiddelde overschrijdingskans van eens per tweeduizend jaar, of in andere woorden op waterstanden die in een heel mensenleven met een kans van minder dan 5% kunnen voorkomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV