Rijkswaterstaat rondt zandsuppletieprogramma half jaar eerder af

de kust op peil houden door zand aan te brengen

Deze week heeft de sleephopperzuiger “Shoreway” haar laatste vracht zand gelost op het strand van Breskens. Hiermee is het landelijke suppletieprogramma 2009 afgerond. Met dit programma houdt Rijkswaterstaat de kust op peil door zand aan te brengen. Het programma 2009 had een uitvoeringsperiode van twee jaar. Eind dit jaar moest het programma afgerond zijn. Door extra inzet op efficiency konden Rijkswaterstaat en de aannemers het werk nu al afronden.

Door de suppleties te combineren met de suppleties ten behoeve van de zwakke schakels langs de kust kon de overlast voor omgeving worden beperkt en werd de uitvoering versneld. Ook door in te spelen op de wensen van de omgeving is het gelukt om eerder klaar te zijn. In totaal werd er in 2009 en 2010 ruim 11 miljoen kubieke meter zand aangebracht op verschillende plekken in Zeeland en op Texel. Hiervan is bijna 9 miljoen kubieke meter in de vorm van vooroeversuppleties gedaan en ruim 2 miljoen kubieke meter in de vorm van strandsuppleties.

Bij het bepalen van het type zandsuppletie, op de vooroever of op het strand, gaat Rijkswaterstaat uit van het principe ‘waar het kan onder water, waar het moet op het strand’. Het aanbrengen van zand is een efficiënte methode die aansluit op de natuurlijke dynamiek van het zandige kustsysteem. Zo wordt Nederland niet kleiner en stijgen de zeebodem en de waterkering mee met de zeespiegel. Daarnaast kunnen de duinen blijven functioneren als primaire waterkering. Kustfuncties en –waarden zoals veiligheid, waterwinning, recreatie, economie en natuur blijven hierdoor behouden.

Het suppletieprogramma wordt elk jaar door het ministerie van Verkeer en Waterstaat vastgesteld op basis van de Wet op de Waterkering (Wwk). Rijkswaterstaat voert de suppleties namens het ministerie uit. Rijkswaterstaat werkt dag en nacht aan het onderhoud van onze dijken, waterkeringen en kustlijn om Nederland te beschermen tegen hoogwater. Dit gebeurt in samenwerking met alle belanghebbenden en met aandacht voor de omgeving, natuur en milieu.

Momenteel is het zandsuppletieprogramma 2010 volop in uitvoering. Voor de kust van Ameland-midden is gestart met vooroeversuppleties. In augustus begint Rijkswaterstaat met de zandsuppleties op Ameland-midden. Ook Bergen, Egmond en Ameland-west vallen onder het zandsuppletieprogramma 2010. De totale hoeveelheid zand voor dit programma bedraagt ruim 13 miljoen kubieke meter.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)