Besluiten Windmolenpark Zuidlob (gemeente Zeewolde) ter inzage


Vanaf vrijdag 23 april tot en met vrijdag 4 juni 2010 liggen de besluiten voor windenergie in de Zuidlob (gemeente Zeewolde) ter inzage. Het gaat hier om 36 molens, met naar verwachting een vermogen van in totaal 108 Megawatt, die elektriciteit zullen produceren voor ongeveer 80.000 huishoudens. Hiermee wordt het windpark na het park in de Eemshaven en het geplande Windpark Noordoostpolder het derde grootste windpark van Nederland. Het is de bedoeling dat in 2011 met de bouw wordt begonnen, waarna het windpark medio 2012 operationeel kan zijn.

Zuidlob Wind BV in oprichting is een samenwerkingsinitiatief tussen agrarische inwoners van het gebied de Zuidlob in de gemeente Zeewolde en de Nuon. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken is samen met de minister van VROM verantwoordelijk voor het rijksinpassingsplan, dat na vaststelling deel gaat uitmaken van het bestemmingsplan van de gemeente Zeewolde. Ook heeft ze de andere te nemen besluiten gecoördineerd. Op het eerder gepubliceerde ontwerp rijksinpassingsplan zijn in totaal 11 zienswijzen binnengekomen. Minister Van der Hoeven is enthousiast over de ontwikkeling van dit windpark. “De procedures zijn snel en efficiënt doorlopen. De geplande windturbines leveren een forse bijdrage aan de kabinetsdoelstellingen op het gebied van duurzame energie. Opnieuw een stap in de goede richting van een duurzame energiehuishouding!” aldus de minister.

Het rijksinpassingsplan, het plan-MER en de andere te nemen besluiten liggen vanaf vrijdag 23 april tot en met vrijdag 4 juni 2010 ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag en bij het Gemeentehuis van Zeewolde, Sevicebalie, Raadhuisplein 1 te Zeewolde. Alle stukken zijn dan ook via het internet in te zien op www.bureau-energieprojecten.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken