Milieueffectrapport zeedijken Perkpolder ter inzage

integrale gebiedsontwikkeling in de kop van Hulst

Van 22 maart tot 30 april 2010 ligt de startnotitie MER ter inzage voor nieuwe dijken in Perkpolder. Op 1 april vindt in Kloosterzande een inloop- en inspraakavond plaats. Hier kan meer informatie over de plannen worden gekregen. De inloopavond wordt gehouden van 18:30 tot 20.30 uur in Hotel De Linde, Hulsterweg 45-47 te Kloosterzande.

In de startnotite wordt aangegeven wat in het milieueffectrapport (MER) wordt onderzocht. Het op te stellen MER beschrijft de gevolgen voor het milieu van verschillende, mogelijke dijkprofielen en gaat in op de uitvoering.

Meer dynamiek
Het aanpassen van de zeedijken in Perkpolder is noodzakelijk vanwege de plannen om het voormalige veerplein te bebouwen en de aanleg van het nieuwe buitendijkse natuurgebied. Samen met onder meer een nieuwe jachthaven en een golfbaan brengt het weer dynamiek in het gebied. De noodzaak hiertoe werd gevoeld na het opheffen van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder.

Reageren
Gedurende de inspraaktermijn kunnen reacties op de startnotitie gericht worden aan de Provincie Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, Postbus 165, 4330 AD te Middelburg en per e-mail aan provincie@zeeland.nl Mondelinge inspraak is mogelijk tijdens de inloopavond op 1 april te Kloosterzande.

Startnotitie downloaden
De startnotitie is te downloaden via de website www.perkpolder.nl en in te zien op de onderstaande locaties: Provincie Zeeland, Het Groene Woud 1 te Middelburg, Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaelesingel 18 te Middelburg, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Kennedylaan 1 te Terneuzen, Gemeente Hulst, Grote Markt 21 te Hulst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zeeland