Advies Commissie Natuurherstel Westerschelde aangeboden

Op 2 april 2008 heeft het Nederlandse kabinet de onafhankelijke Commissie Natuurherstel Westerschelde (Commissie Nijpels) ingesteld. Dit is gebeurd n.a.v. debatten in de Tweede Kamer over de Scheldeverdragen met Vlaanderen en de aangenomen motie Koppejan c.s. over het instellen van een commissie om alternatieve herstelmogelijkheden te onderzoeken (Kamerstuknummer 30862, nr. 11). De Commissie Nijpels kreeg de opdracht te onderzoeken of, en zo ja, welke alternatieve natuurherstelmogelijkheden er zijn voor ontpoldering van het Nederlandse deel van de Hertogin Hedwigepolder. De Commissie kreeg daarbij ‘carte blanche’ om tot het uiterste te gaan bij het verkennen van de ruimte die het Europese kader biedt (Kamerstuknummer 30862, nr. K).

Op 21 oktober 2008 bood de Commissie haar advies aan. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het advies direct doorgeleid aan de Voorzitters van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de Minister-president van de Vlaamse Regering en het College van Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland. In een begeleidend schrijven gaf de minister aan dat de Commissie Nijpels grondig en welwillend naar alternatieven voor ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder heeft gezocht. Daarbij zijn maar liefst 76 alternatieven, inclusief alternatieven buiten het gebied van de Westerschelde, beoordeeld. Uiteindelijk zijn vijf alternatieven voor ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder als kansrijk beoordeeld.

Het kabinet zal het rapport nu zorgvuldig bestuderen en op korte termijn een besluit nemen over de uitvoering van het herstelprogramma. Dat betreft een besluit over zowel het eventueel toepassen van één van de in het rapport genoemde alternatieven voor ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder als over voorstellen van provincie Zeeland voor natuurherstel in het zogenoemde Middengebied (zone Vlissingen-Hasnsweert).

Het advies van de commissie Nijpels onder de titel ‘WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE’ en het Bijlagenrapport zijn in te zien en te downloaden via:
www.commissienatuurherstelwesterschelde.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Verruiming vaargeul Westerschelde