Movares adviseert RWS op watergebied

Rijkswaterstaat Limburg heeft Movares gevraagd te adviseren over de mogelijkheden voor volcontinu bediening van de zes sluizen op de Maasroute. Nu zijn deze sluizen op zaterdag en zondag in de nachtelijke uren nog gesperd. Movares heeft samen met projectpartner Buck Consultants International de onderzoeksopdracht gekregen of het mogelijk is over te schakelen naar 7 x 24-uurs bediening voor de komende jaren (tot 2012) door het inzetten van extra personeel. Onderdeel hiervan is het opstellen van een kosten/batenanalyse. De kosten zijn voornamelijk personele kosten bij RWS, de baten liggen vooral bij de terminals in het binnenland en de binnenscheepvaart.

Van RWS Noord Nederland heeft Movares opdracht gekregen om onderzoeken uit te voeren aan het Houtribsluizencomplex in de Houtribdijk bij Lelystad. Het complex bestaat uit twee schutsluizen en een spuisluis.De opdracht bestaat onder meer uit het opstellen van een scheepvaart-verkeersplan tijdens de uitvoering van de renovatie, onderzoek naar de realiseerbaarheid van het versterken van bestaande en eventuele nieuwe haalkommen voor de schepen in de sluizen, onderzoek naar mogelijk hergebruik van de hydraulische installaties en cilinders van de sluisdeuren en een alternatieve studie voor renovatie van de brug.

Een derde opdracht op watergebied die Movares recent verwierf bij RWS betreft het inspecteren van oever- en bodemobjecten in het IJsselmeergebied en het opstellen van de bijbehorende instandhoudingsplannen. Het gaat hierbij om o.a. de Afsluitdijk, de Houtribdijk, een aantal vaargeulen en baggerstortlocaties zoals het IJsseloog, strekdammen en afmeergelegenheden. In totaal gaat het bij deze opdracht om de inspectie van negentig beheerobjecten en het opstellen van vijftien instandhoudingsplannen.

Advies- en ingenieursbureau Movares manifesteert zich in toenemende mate op de watermarkt. Dit in het kader van de verbreding van de dienstverlening van het Utrechtse bureau.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movares