Ministerraad: Stap verder in realiseren schoon en gezond water

Den Haag – De maatregelen die de Nederlandse waterbeheerders voorstellen voor het realiseren van chemisch schoon en ecologisch gezond water zijn een stap in de goede richting. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater zal door de maatregelen verbeteren. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat geconcludeerd dat de maatregelen kosteneffectief zijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) met de voorgenomen maatregelen kan worden voortgezet.

De ministerraad reageert hiermee op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving dat in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de maatregelen van de waterbeheerders heeft doorgelicht. De maatregelen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat de Europese lidstaten de kwaliteit van hun oppervlaktewater op orde brengen en houden.

De voorgenomen maatregelen, zoals het aanleggen van natte natuurvriendelijke oevers en vispassages, het laten hermeanderen (bochtig door landschap slingeren) van beken en het optimaliseren van rioolwaterzuiveringsinstallaties pakken de belangrijkste knelpunten aan. Hierdoor kunnen vissen terugkeren en ontstaat meer ruimte voor oever- en waterplanten en daarin levende kleinere waterdieren.

De maatregelen voor de KRW maken deel uit van een totaalpakket (van circa 7 miljard euro) voor het bredere waterbeheer voor de periode tot 2027. Door maatregelen te kiezen waarmee tegelijkertijd ook andere doelen worden gediend, zoals het creëren van ruimte voor wateropvang en het herstellen van natuurgebieden, kan aanzienlijk worden bespaard op de kosten. Ook blijft de toename van de lasten voor burgers en bedrijven beperkt.

Uit de evaluatie van het Planbureau blijkt verder dat volledige realisatie van alle doelstellingen van de KRW nog niet mogelijk is. Om een aantal hardnekkige problemen in de toekomst op te lossen stelt het kabinet 75 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van innovaties. Daarnaast wil het kabinet met 115 miljoen euro een impuls geven aan extra maatregelen voor het bredere waterbeheer waarmee ook de waterkwaliteit verder moet verbeteren. De ministerraad steunt het voorstel om de uitvoering stapsgewijs tot en met 2027 te beginnen en in 2021 te bepalen of en welke doelstellingen moeten worden bijgesteld.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Uitvoering Europese richtlijn verbetert kwaliteit Nederlandse wateren

Kamerbrief over de stand van zaken Kaderrichtlijn water

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat