Start studie Zandmotor voor veiligheid en uitbreiding kust ZH

Den Haag – Op 23 april 2008 tekenden de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga, mede namens VROM en LNV, en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Lenie Dwarshuis de ambitieovereenkomst Zandmotor. De Zandmotor is een pilotproject, waarbij een grote hoeveelheid zand voor de kust tussen Hoek van Holland en Kijkduin wordt aangebracht. Door wind, golven en stroming moet het zand zich op natuurlijke wijze voor de kust gaan verspreiden, waardoor 75 ha extra kust moet aangroeien. Op die manier creëert de Zandmotor extra kustveiligheid en nieuwe ruimte voor natuur en recreatie, waaraan in het zuidelijk deel van Randstad dringend behoefte is.

De pilot is aangekondigd in de Watervisie die het kabinet in september 2007 heeft vastgesteld. Staatssecretaris Huizinga heeft namens het kabinet de provincie Zuid-Holland verzocht om voor het einde van dit jaar met concrete voorstellen te komen voor de Zandmotor. Op 4 februari 2008 heeft minister-president Balkenende op de conferentie ‘Winnen met Water’ van het Innovatieplatform het belang van uitwerking van de pilot nog eens benadrukt. De ondertekening van de ambitieovereenkomst is het startsein voor die uitwerking.

Als ambitie is in de overeenkomst een areaalwinst van 75 hectare opgenomen. Hoe dat het beste gerealiseerd kan worden is onderwerp van de studie. In de planstudie die nu van start gaat wordt uitgewerkt waar de Zandmotor exact komt te liggen en hoe de Zandmotor eruit komt te zien. Zeer waarschijnlijk wordt de Zandmotor gerealiseerd nabij Ter Heijde. Als de planstudie positieve resultaten oplevert en er overeenstemming is over de voorwaarden wordt eind 2009 een uitvoeringsovereenkomst getekend. De uitvoering kan vervolgens starten in 2010. De kosten van de Zandmotor liggen volgens voorlopige schatting tussen 50 en 60 miljoen euro.

Naast de staatssecretaris en de gedeputeerde ondertekenden ook de gemeenten Den Haag, en Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Milieufederatie Zuid-Holland de ambitieovereenkomst. Mevrouw Huizinga, mevrouw Dwarshuis en mevrouw Verkoelen, directeur van de Milieufederatie Zuid-Holland, wezen op het belang en het unieke karakter van de Zandmotor.

Tineke Huizinga: ‘’De klimaatverandering vraagt om innovaties, om nieuwe concepten om de veiligheid te waarborgen. Die kunnen bovendien ook kansen bieden voor andere functies. In deze pilot gaan veiligheid, meer ruimte en innovatie hand in hand. Dat maakt de pilot zo interessant. Voor het waterveiligheidsbeleid, voor het bedrijfsleven, maar ook voor de provincie Zuid-Holland’’.

Lenie Dwarshuis: "De Zandmotor is de ouverture voor verdere kustontwikkeling, zoals die de provincie Zuid-Holland voor ogen staat. Wij moeten ons kustkapitaal verzilveren en het vestigingsklimaat in de Randstad verbeteren door de kust aantrekkelijker te maken voor natuur, recreatie en toerisme. Dat is een belangrijke impuls voor het vestigingsklimaat in onze provincie en voor onze landelijke economie."

Ellen Verkoelen: "Met de Zandmotor ligt er weer een mooie kans voor Nederland om zich door middel van de combinatie van kustveiligheid en kustuitbreiding te onderscheiden in de wereld. Tegelijkertijd geeft dit nieuw te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied een extra impuls aan de leefbaarheid voor de inwoners van dit land. Het is een prachtig voorbeeld van een win-win situatie voor de economie, de ecologie en het sociale."

De vorm van kustontwikkeling van de Zandmotor, op basis van bouwen met de natuur, is op dit schaalniveau nog niet eerder toegepast. De Zandmotor combineert extra ruimte met lange termijn kustveiligheid. Meer natuur en recreatieruimte is essentieel voor het woon-, leef- en vestigingsklimaat in Zuid-Holland en voor de internationale concurrentiepositie van de provincie. De innovatieve kennis en ervaring van de pilot lenen zich uitstekend voor export naar het buitenland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat