Bagger geschikt voor toepassing in de landbouw

Schone en licht verontreinigde bagger kan op een verantwoorde manier worden hergebruikt in de landbouw. Dit blijkt uit onderzoek dat de provincie Fryslân heeft laten doen. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project ‘bagger in de landbouw’. Dit heeft zij samen gedaan met vertegenwoordigers van onder andere gemeenten, LTO en Wetterskip Fryslân. Hierin is ook gekeken naar het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit en de vergoeding voor de agrarische sector voor het aannemen van bagger.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van 110 verschillende baggermonsters uit Zuidwest en Zuidoost Fryslân. Deze monsters – van schoon en licht verontreinigd bagger uit de klassen 0, 1 en 2 – zijn getoetst op geschiktheid voor hergebruik. Aan de hand van de risicotoets uit het Besluit Bodemkwaliteit is door de onderzoekers bepaald of het hergebruik van bagger negatieve effecten heeft op de omliggende bodems. Het is voor het eerst in Nederland dat dit met baggermonsters, beschikbaar gesteld door Wetterskip Fryslân, in de praktijk is uitgetest.

De onderzoekers hebben ook een uitvoerige inventarisatie gemaakt van de potentiële risicostoffen die in klasse 0, 1 en 2 bagger voor kan komen. De risicokans en het nadelige effect is ingeschat op diergezondheid en voedselveiligheid. Uit beide onderzoeken is gebleken dat de gezondheidsproblemen verwaarloosbaar zijn en dat de eventuele geringe risco’s zeer goed beheersbaar zijn. In de tweede helft van dit jaar wordt gestart met proefprojecten om praktische ervaring op te doen met hergebruik van bagger in de landbouw. Wetterskip verleent medewerking aan deze proefprojecten.

Het doel van het project ‘Bagger in de landbouw’ was nagaan hoe schone en licht verontreinigde bagger kan worden toegepast bij het ophogen van percelen, het onderhoud van kaden in het Friese veenweidegebied en vast te stellen wat de risico’s zijn voor de agrarische sector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Waterschap Friesland