Wetterskip Fryslân aan de slag met dijkverbeteringen

Leeuwarden – Om de veiligheid voor de Friese burgers voor de toekomst ook te waarborgen, gaat Wetterskip Fryslân tot 2015 veertien dijkverbeteringsprojecten uitvoeren. Dit gebeurt op basis van afspraken met het Rijk over het Friese deel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het gaat om dijken die niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Deze dijkversterkingen worden gefinancierd door het Rijk en uitgevoerd door het waterschap.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân is maandag 21 januari 2008 ingelicht over de werkzaamheden aan de dijken langs de Waddenzee en het IJsselmeer voor de komende jaren. "Met dit dijkversterkingsprogramma zorgt het waterschap er voor dat de dijken de wettelijk vastgelegde veiligheid kunnen blijven garanderen"’, zegt dagelijks bestuurslid Herre Kingma. Tot 2015 worden in totaal veertien dijkvakken aangepakt. De dijkversterkingen Ameland en Terschelling zijn als eerste aan de beurt met een totale lengte van zo’n 21 kilometer.

Andere projecten zijn de verbetering van de deuren in de Johan Frisosluis bij Stavoren, tegelijk met de door provincie Fryslân voorgenomen vergroting van deze sluis, het opknappen van de havendammen langs het IJsselmeer en de aanpak van de oude zeesluis bij Stavoren, de Riensluis en de inlaten Tacozijl en Teroelsterkolk bij Lemmer. Verder worden de komende jaren de dijkbekleding op verschillende plekken langs de Waddenzee en het IJsselmeer verbeterd. De totale investering in de projecten bedraagt 91,3 miljoen euro en komt voor rekening van het Rijk.

Daarnaast gaat Wetterskip Fryslân het project Harlingen-Zuid uitvoeren, de laatste dijkversterking in het kader van de Deltawet. De kosten hiervan bedragen zo’n 37,5 miljoen euro. In de planning staat ook het vervangen van de asfaltbekleding van de Waddenzeedijk tussen Koehool en Westhoek in 2008. Het is nog niet bekend hoe hoog deze investering uit zal pakken.