Kamerbrief over Hondsbossche en Pettemer zeewering

Den Haag – Op 19 oktober 2007 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de veiligheidssituatie van de Hondsbossche en Pettemer zeewering.

Hieronder leest u de volledig brief br.20071506 Veiligheidssituatie Hondsbossche en Pettemer zeewering. Kamerstuk | 2007-10-19.

Geachte voorzitter,

Op dinsdag 2 oktober heb ik met uw Kamer gesproken over de veiligheidssituatie van de Hondsbossche en Pettemer zeewering. Ik heb toegezegd de situatie te laten beoordelen, om goed voor ogen te krijgen wat er precies aan de hand is, en u daarover nader te informeren. Met deze brief kom ik tegemoet aan mijn toezegging.

Ik heb in de week van 24 september de onafhankelijke adviescommissie Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) gevraagd de veiligheidssituatie rond de Hondsbossche en Pettemer Zeewering te beoordelen en mij daarover te adviseren, waarmee zij direct aan de slag zijn gegaan. Op 5 oktober zijn de twee vragen schriftelijk aan het ENW verstuurd. Het ENW heeft op 15 oktober haar advies mondeling aan mij, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en provincie Noord Holland meegedeeld. Op vrijdag 19 oktober heeft het ENW haar advies schriftelijk aan mij uitgebracht en heb ik dit naar het Hoogheemraadschap en de Provincie gestuurd. Het advies van het ENW heb ik als bijlage toegevoegd.

In overleg met het hoogheemraadschap en de provincie wordt, op basis van het advies van het ENW, vastgehouden aan de in 2003 ingezette lijn. Dit betekent dat het hoogheemraadschap en de provincie het maken van het plan voor de structurele verbetering van de Hondsbossche en Pettemer zeewering voortvarend oppakken, zodat deze in 2010 zal worden versterkt. Het hoogheemraadschap en de provincie vragen dus niet om een noodmaatregel. Ik sluit me daarbij aan. Alle partijen onderschrijven daarmee het ENW advies.

Toelichting

In 2003 zijn er langs de kust tien zwakke schakels geïdentificeerd waar binnen een periode van 20 jaar maatregelen nodig zijn om het achterland te beschermen tegen overstroming. Voor deze plekken geldt dat ze niet aan de wettelijke norm voldoen. De resultaten van de tweede toetsronde, die ik op 19 september 2006 naar u heb gezonden, hebben dit herbevestigd. Acht van deze zwakke schakels zijn zogenaamde “prioritaire zwakke schakels”. Voor de prioritaire zwakke schakels worden integrale planstudies opgesteld, waarbij een gecombineerde aanpak van verbetering van de veiligheid tegen overstroming en van de ruimtelijke kwaliteit wordt uitgewerkt. De provincies hebben in 2004 de regie bij het opstellen van de integrale planstudies gekregen. De Hondsbossche en Pettemer zeewering is een “prioritaire zwakke schakel”. Onder regie van de provincie Noord Holland is het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bezig met het opstellen van een verbeteringsplan. De versterking is in het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) opgenomen om in de periode 2010-2013 te worden uitgevoerd. Dit HWBP heb ik u op 20 september 2007 toegestuurd.

Op 11 september 2007 heb ik de nieuwe hydraulische randvoorwaarden (HR2006) voor de 3e toetsronde van de primaire waterkeringen vastgesteld. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de Hondsbossche en Pettemer zeewering met de HR2006 laten toetsen. De uitkomsten van de toetsing maken opnieuw duidelijk dat het verbeteringsplan voor deze kering voortvarend ter hand moeten worden genomen. Het is een herbevestiging van de constateringen in 2003 en 2006: de waterkering voldoet niet aan de wettelijke norm. De uitkomsten waren tevens de aanleiding voor de zorgen en vragen rond de veiligheid van deze kering. Ik heb het ENW gevraagd mij over de veiligheidssituatie te adviseren.

Afgelopen maanden heeft ook enige onduidelijkheid bestaan in de regio over de hoeveelheid zand die langs de Noord-Hollandse kust in 2008 moet worden gesuppleerd. Inmiddels heeft het Rijk duidelijkheid verschaft over het suppletieprogramma 2008. Dit betekent dat er een forse hoeveelheid zand op de vooroever van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering wordt gesuppleerd, ongeveer 1,5 miljoen m3. In zijn totaliteit zal er ongeveer 7 miljoen m3 zand worden gesuppleerd langs de Noord-Hollandse kust voor het in stand houden van het kustfundament in het kader van de kustlijnzorg.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

br.20071506 Bijlage Veiligheidssituatie Hondsbossche en Pettemer zeewering. Bijlage | 2007-10-19

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Resultaten tweede toetsing primaire waterkeringen (19-09-2006)
Kamerbrief over Hoogwaterbeschermingsprogramma (20-09-2007)

Kamerbrief over Hondsbossche en Pettemer zeewering | Infrasite

Kamerbrief over Hondsbossche en Pettemer zeewering

Den Haag – Op 19 oktober 2007 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de veiligheidssituatie van de Hondsbossche en Pettemer zeewering.

Hieronder leest u de volledig brief br.20071506 Veiligheidssituatie Hondsbossche en Pettemer zeewering. Kamerstuk | 2007-10-19.

Geachte voorzitter,

Op dinsdag 2 oktober heb ik met uw Kamer gesproken over de veiligheidssituatie van de Hondsbossche en Pettemer zeewering. Ik heb toegezegd de situatie te laten beoordelen, om goed voor ogen te krijgen wat er precies aan de hand is, en u daarover nader te informeren. Met deze brief kom ik tegemoet aan mijn toezegging.

Ik heb in de week van 24 september de onafhankelijke adviescommissie Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) gevraagd de veiligheidssituatie rond de Hondsbossche en Pettemer Zeewering te beoordelen en mij daarover te adviseren, waarmee zij direct aan de slag zijn gegaan. Op 5 oktober zijn de twee vragen schriftelijk aan het ENW verstuurd. Het ENW heeft op 15 oktober haar advies mondeling aan mij, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en provincie Noord Holland meegedeeld. Op vrijdag 19 oktober heeft het ENW haar advies schriftelijk aan mij uitgebracht en heb ik dit naar het Hoogheemraadschap en de Provincie gestuurd. Het advies van het ENW heb ik als bijlage toegevoegd.

In overleg met het hoogheemraadschap en de provincie wordt, op basis van het advies van het ENW, vastgehouden aan de in 2003 ingezette lijn. Dit betekent dat het hoogheemraadschap en de provincie het maken van het plan voor de structurele verbetering van de Hondsbossche en Pettemer zeewering voortvarend oppakken, zodat deze in 2010 zal worden versterkt. Het hoogheemraadschap en de provincie vragen dus niet om een noodmaatregel. Ik sluit me daarbij aan. Alle partijen onderschrijven daarmee het ENW advies.

Toelichting

In 2003 zijn er langs de kust tien zwakke schakels geïdentificeerd waar binnen een periode van 20 jaar maatregelen nodig zijn om het achterland te beschermen tegen overstroming. Voor deze plekken geldt dat ze niet aan de wettelijke norm voldoen. De resultaten van de tweede toetsronde, die ik op 19 september 2006 naar u heb gezonden, hebben dit herbevestigd. Acht van deze zwakke schakels zijn zogenaamde “prioritaire zwakke schakels”. Voor de prioritaire zwakke schakels worden integrale planstudies opgesteld, waarbij een gecombineerde aanpak van verbetering van de veiligheid tegen overstroming en van de ruimtelijke kwaliteit wordt uitgewerkt. De provincies hebben in 2004 de regie bij het opstellen van de integrale planstudies gekregen. De Hondsbossche en Pettemer zeewering is een “prioritaire zwakke schakel”. Onder regie van de provincie Noord Holland is het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bezig met het opstellen van een verbeteringsplan. De versterking is in het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) opgenomen om in de periode 2010-2013 te worden uitgevoerd. Dit HWBP heb ik u op 20 september 2007 toegestuurd.

Op 11 september 2007 heb ik de nieuwe hydraulische randvoorwaarden (HR2006) voor de 3e toetsronde van de primaire waterkeringen vastgesteld. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de Hondsbossche en Pettemer zeewering met de HR2006 laten toetsen. De uitkomsten van de toetsing maken opnieuw duidelijk dat het verbeteringsplan voor deze kering voortvarend ter hand moeten worden genomen. Het is een herbevestiging van de constateringen in 2003 en 2006: de waterkering voldoet niet aan de wettelijke norm. De uitkomsten waren tevens de aanleiding voor de zorgen en vragen rond de veiligheid van deze kering. Ik heb het ENW gevraagd mij over de veiligheidssituatie te adviseren.

Afgelopen maanden heeft ook enige onduidelijkheid bestaan in de regio over de hoeveelheid zand die langs de Noord-Hollandse kust in 2008 moet worden gesuppleerd. Inmiddels heeft het Rijk duidelijkheid verschaft over het suppletieprogramma 2008. Dit betekent dat er een forse hoeveelheid zand op de vooroever van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering wordt gesuppleerd, ongeveer 1,5 miljoen m3. In zijn totaliteit zal er ongeveer 7 miljoen m3 zand worden gesuppleerd langs de Noord-Hollandse kust voor het in stand houden van het kustfundament in het kader van de kustlijnzorg.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

br.20071506 Bijlage Veiligheidssituatie Hondsbossche en Pettemer zeewering. Bijlage | 2007-10-19

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Resultaten tweede toetsing primaire waterkeringen (19-09-2006)
Kamerbrief over Hoogwaterbeschermingsprogramma (20-09-2007)