EZ: Werken aan welvarend, duurzaam ondernemend NL

Den Haag – ‘In een open wereldeconomie werkt Economische Zaken aan een welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland,’ deze missie, die aansluit bij het Coalitieakkoord en het Beleidsprogramma, lanceren minister Van der Hoeven en staatssecretaris Heemskerk vandaag in hun eerste begroting. Drie zaken krijgen de komende jaren bijzondere aandacht:

 • 1) ruimte voor bedrijven om te ondernemen en vernieuwen;
 • 2) een sterke consument die zijn rechten kan laten gelden;
 • 3) een schone en betrouwbare energievoorziening en veilige en betrouwbare elektronische communicatie;

Ruimte voor bedrijven om te ondernemen en vernieuwen

De Nederlandse economie kan alleen op koers blijven als bedrijven zich blijven vernieuwen en er steeds nieuwe (snel groeiende) bedrijven bij komen. Om dit te bereiken wordt door Economische Zaken in 2008 onder meer gewerkt aan:

 • uitbreiding van de succesvolle regeling voor innovatievouchers (19,9 miljoen euro in 2008). Meer MKB-bedrijven, bijvoorbeeld in de dienstensector, komen in aanmerking voor vouchers. Ook kunnen de vouchers voor meer vragen gebruikt worden, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid en ICT. Naast de voucherregeling is er in 2008 425 miljoen euro beschikbaar voor de fiscale stimuleringsregeling voor R&D (WBSO),

  • betere financieringsmogelijkheden voor technologiebedrijven door de invoering van innovatiekredieten voor R&D-projecten met een hoog risico (25 miljoen euro in 2008);

 • betere financieringsmogelijkheden voor starters door de invoering van microkredieten (5 miljoen euro in 2008). Het bevorderen van ondernemerschap in de veertig krachtwijken van het kabinet krijgt daarbij bijzondere aandacht. Om aan de toenemende vraag naar borgstellingen voor onder andere starters te voldoen wordt de Borgstellingsregeling van EZ (de BBMKB) verhoogd oplopend tot 765 miljoen euro in 2011;
 • een viertal innovatieprogramma’s op maatschappelijke terreinen zoals energie, de zorg, veiligheid en water. Het waterprogramma richt zich bijvoorbeeld op de uitdagingen op het gebied van zuivering en beheer. Met deze werkwijze wordt verder gebouwd op de positieve ervaringen met innovatieprogramma’s die al in uitvoering zijn zoals voor nano-elektronica (Point One) en voedsel (Food & Nutrition Delta). Bij deze programma’s wordt in nauw overleg tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen gewerkt aan verschillende acties om innovatie een impuls te geven. Bijvoorbeeld door het aanpakken van hinderlijke regelgeving, financiële ondersteuning van onderzoek en het bevorderen van starters;
 • merkbare vermindering van de regeldruk. Er komt één programma voor de aanpak van administratieve lasten, nalevingskosten, toezichtslasten, en het verbeteren van de dienstverlening. Tot 2011 wordt gewerkt aan nieuwe reductie van de administratieve lasten met 25%. Meer dan voorheen wordt uitgegaan van daadwerkelijke problemen van ondernemers. Voorbeelden zijn de aanpak van het auteursrecht, winkelbevoorrading en de vereenvoudiging van vergunningen;
 • vergroting van het draagvlak voor globalisering. Meer dan veertig procent van de Nederlanders geeft immers aan zich zorgen te maken over de toenemende globalisering. Om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van globalisering en hoe de overheid en het internationale bedrijfsleven moeten omgaan met de gevolgen van de globalisering heeft het Kabinet advies gevraagd aan de SER.

Een sterke consument die zijn rechten kan laten gelden

Kritische consumenten kunnen bedrijven stimuleren tot betere prestaties en innovatie. Voorwaarde is wel dat de consument goed geïnformeerd is over zijn rechten en plichten en sterk staat. Daarom wordt in 2008 onder meer:

 • het burgerlijk wetboek aangepast waardoor misleidende handelspraktijken van bedrijven strenger kunnen worden aangepakt;
 • gewerkt aan een betere bescherming van consumenten in de telecomsector. Bijvoorbeeld door de invoering van een verplicht ‘bel me niet’ register. Ook de problemen die mensen tegen komen als ze wisselen van internetprovider worden door strenge afspraken met de sector aangepakt. Daarnaast wordt een einde gemaakt aan de alsmaar doorlopende stilzwijgende verlenging van contracten. Na afloop van het eerste jaar moeten consumenten hun telecomabonnement per maand kunnen opzeggen;
 • het monopolie op postbezorging van brieven tot 50 gram afgeschaft. Hierdoor kunnen consumenten, bedrijven en bijvoorbeeld goede doelen hun post goedkoper verzenden.

Schone en betrouwbare energievoorziening en veilige elektronische communicatie

Het schoner en duurzamer maken van de energievoorziening in Nederland is een belangrijke opgave gelet op de toenemende klimaatveranderingen. In 2008:

 • wordt een nieuwe subsidie voor de productie van duurzame energie ingevoerd (de SDE). Het stimuleren van innovatieve duurzame technieken staat hierbij onder meer centraal. Vooruitlopend op Europese afspraken kunnen met deze nieuwe regeling eisen worden gesteld aan de rapportages van de bedrijven over biomassa. Gebruik van biomassa mag immers niet leiden tot kap van regenwoud. Het Kabinet streeft met het programma Schoon en Zuinig deze kabinetsperiode overigens naar het realiseren van 2000 MW extra aan windenergie op land, 450 MW extra aan windenergie op zee en 500 MW extra elektriciteit opgewekt met biomassa;
 • worden met 10 industriële sectoren concrete, energie-efficiency afspraken gemaakt om te komen tot 50% energiebesparing in 2030;
 • worden door de verplichte invoering van slimme energiemeters in heel Nederland mensen meer bewust gemaakt van hun energieverbruik. Nog deze kabinetsperiode zullen zo’n 2 miljoen huishoudens al over een slimme meter beschikken;
 • gaat het beheer van de regionale elektriciteitsnetten (110 kiloVolt en hoger) naar overheidsorganisatie TenneT. Hiermee wordt het beheer van deze netten verbeterd. Ook wordt de komende tijd een nieuwe hoogspanningslijn aangelegd om te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening in de randstad niet in gevaar komt
 • wordt het spamverbod in Nederland uitgebreid naar bedrijven, zodat ook zij minder hinder van spam zullen ondervinden. Daarnaast is de aanpak van spyware en malware prioriteit van OPTA;
 • wordt een aantal frequenties in de 2,6 GHz band geveild voor mobiele communicatiediensten, zoals mobiele telefonie en Wimax. Hiermee krijgt de consument meer keuze in (breedbandige) mobiele communicatietoepassingen en ontstaat meer ruimte voor innovatie.

De begroting van Economische Zaken in 2008

De belangrijkste uitgavencategorieën (verplichtingen) in de begroting van Economische Zaken voor 2008 zien er als volgt uit:

 • een concurrerend ondernemingsklimaat (2176,2 miljoen euro);
 • doelmatige en duurzame energiehuishouding (890,9 miljoen euro);
 • bevorderen innovatie (532,5 miljoen euro);
 • internationale economische betrekkingen (134,4 miljoen euro);
 • statistieken (174,5 miljoen euro);
 • bevorderen van goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa (82,5 miljoen euro);
 • elektronische communicatie en post (60,6 miljoen euro);
 • economische analyses en prognoses (11,5 miljoen euro).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

EZ: Werken aan welvarend, duurzaam ondernemend NL | Infrasite

EZ: Werken aan welvarend, duurzaam ondernemend NL

Den Haag – ‘In een open wereldeconomie werkt Economische Zaken aan een welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland,’ deze missie, die aansluit bij het Coalitieakkoord en het Beleidsprogramma, lanceren minister Van der Hoeven en staatssecretaris Heemskerk vandaag in hun eerste begroting. Drie zaken krijgen de komende jaren bijzondere aandacht:

 • 1) ruimte voor bedrijven om te ondernemen en vernieuwen;
 • 2) een sterke consument die zijn rechten kan laten gelden;
 • 3) een schone en betrouwbare energievoorziening en veilige en betrouwbare elektronische communicatie;

Ruimte voor bedrijven om te ondernemen en vernieuwen

De Nederlandse economie kan alleen op koers blijven als bedrijven zich blijven vernieuwen en er steeds nieuwe (snel groeiende) bedrijven bij komen. Om dit te bereiken wordt door Economische Zaken in 2008 onder meer gewerkt aan:

 • uitbreiding van de succesvolle regeling voor innovatievouchers (19,9 miljoen euro in 2008). Meer MKB-bedrijven, bijvoorbeeld in de dienstensector, komen in aanmerking voor vouchers. Ook kunnen de vouchers voor meer vragen gebruikt worden, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid en ICT. Naast de voucherregeling is er in 2008 425 miljoen euro beschikbaar voor de fiscale stimuleringsregeling voor R&D (WBSO),

  • betere financieringsmogelijkheden voor technologiebedrijven door de invoering van innovatiekredieten voor R&D-projecten met een hoog risico (25 miljoen euro in 2008);

 • betere financieringsmogelijkheden voor starters door de invoering van microkredieten (5 miljoen euro in 2008). Het bevorderen van ondernemerschap in de veertig krachtwijken van het kabinet krijgt daarbij bijzondere aandacht. Om aan de toenemende vraag naar borgstellingen voor onder andere starters te voldoen wordt de Borgstellingsregeling van EZ (de BBMKB) verhoogd oplopend tot 765 miljoen euro in 2011;
 • een viertal innovatieprogramma’s op maatschappelijke terreinen zoals energie, de zorg, veiligheid en water. Het waterprogramma richt zich bijvoorbeeld op de uitdagingen op het gebied van zuivering en beheer. Met deze werkwijze wordt verder gebouwd op de positieve ervaringen met innovatieprogramma’s die al in uitvoering zijn zoals voor nano-elektronica (Point One) en voedsel (Food & Nutrition Delta). Bij deze programma’s wordt in nauw overleg tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen gewerkt aan verschillende acties om innovatie een impuls te geven. Bijvoorbeeld door het aanpakken van hinderlijke regelgeving, financiële ondersteuning van onderzoek en het bevorderen van starters;
 • merkbare vermindering van de regeldruk. Er komt één programma voor de aanpak van administratieve lasten, nalevingskosten, toezichtslasten, en het verbeteren van de dienstverlening. Tot 2011 wordt gewerkt aan nieuwe reductie van de administratieve lasten met 25%. Meer dan voorheen wordt uitgegaan van daadwerkelijke problemen van ondernemers. Voorbeelden zijn de aanpak van het auteursrecht, winkelbevoorrading en de vereenvoudiging van vergunningen;
 • vergroting van het draagvlak voor globalisering. Meer dan veertig procent van de Nederlanders geeft immers aan zich zorgen te maken over de toenemende globalisering. Om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van globalisering en hoe de overheid en het internationale bedrijfsleven moeten omgaan met de gevolgen van de globalisering heeft het Kabinet advies gevraagd aan de SER.

Een sterke consument die zijn rechten kan laten gelden

Kritische consumenten kunnen bedrijven stimuleren tot betere prestaties en innovatie. Voorwaarde is wel dat de consument goed geïnformeerd is over zijn rechten en plichten en sterk staat. Daarom wordt in 2008 onder meer:

 • het burgerlijk wetboek aangepast waardoor misleidende handelspraktijken van bedrijven strenger kunnen worden aangepakt;
 • gewerkt aan een betere bescherming van consumenten in de telecomsector. Bijvoorbeeld door de invoering van een verplicht ‘bel me niet’ register. Ook de problemen die mensen tegen komen als ze wisselen van internetprovider worden door strenge afspraken met de sector aangepakt. Daarnaast wordt een einde gemaakt aan de alsmaar doorlopende stilzwijgende verlenging van contracten. Na afloop van het eerste jaar moeten consumenten hun telecomabonnement per maand kunnen opzeggen;
 • het monopolie op postbezorging van brieven tot 50 gram afgeschaft. Hierdoor kunnen consumenten, bedrijven en bijvoorbeeld goede doelen hun post goedkoper verzenden.

Schone en betrouwbare energievoorziening en veilige elektronische communicatie

Het schoner en duurzamer maken van de energievoorziening in Nederland is een belangrijke opgave gelet op de toenemende klimaatveranderingen. In 2008:

 • wordt een nieuwe subsidie voor de productie van duurzame energie ingevoerd (de SDE). Het stimuleren van innovatieve duurzame technieken staat hierbij onder meer centraal. Vooruitlopend op Europese afspraken kunnen met deze nieuwe regeling eisen worden gesteld aan de rapportages van de bedrijven over biomassa. Gebruik van biomassa mag immers niet leiden tot kap van regenwoud. Het Kabinet streeft met het programma Schoon en Zuinig deze kabinetsperiode overigens naar het realiseren van 2000 MW extra aan windenergie op land, 450 MW extra aan windenergie op zee en 500 MW extra elektriciteit opgewekt met biomassa;
 • worden met 10 industriële sectoren concrete, energie-efficiency afspraken gemaakt om te komen tot 50% energiebesparing in 2030;
 • worden door de verplichte invoering van slimme energiemeters in heel Nederland mensen meer bewust gemaakt van hun energieverbruik. Nog deze kabinetsperiode zullen zo’n 2 miljoen huishoudens al over een slimme meter beschikken;
 • gaat het beheer van de regionale elektriciteitsnetten (110 kiloVolt en hoger) naar overheidsorganisatie TenneT. Hiermee wordt het beheer van deze netten verbeterd. Ook wordt de komende tijd een nieuwe hoogspanningslijn aangelegd om te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening in de randstad niet in gevaar komt
 • wordt het spamverbod in Nederland uitgebreid naar bedrijven, zodat ook zij minder hinder van spam zullen ondervinden. Daarnaast is de aanpak van spyware en malware prioriteit van OPTA;
 • wordt een aantal frequenties in de 2,6 GHz band geveild voor mobiele communicatiediensten, zoals mobiele telefonie en Wimax. Hiermee krijgt de consument meer keuze in (breedbandige) mobiele communicatietoepassingen en ontstaat meer ruimte voor innovatie.

De begroting van Economische Zaken in 2008

De belangrijkste uitgavencategorieën (verplichtingen) in de begroting van Economische Zaken voor 2008 zien er als volgt uit:

 • een concurrerend ondernemingsklimaat (2176,2 miljoen euro);
 • doelmatige en duurzame energiehuishouding (890,9 miljoen euro);
 • bevorderen innovatie (532,5 miljoen euro);
 • internationale economische betrekkingen (134,4 miljoen euro);
 • statistieken (174,5 miljoen euro);
 • bevorderen van goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa (82,5 miljoen euro);
 • elektronische communicatie en post (60,6 miljoen euro);
 • economische analyses en prognoses (11,5 miljoen euro).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken