Beleidslijn kust vastgesteld

Kabinet geeft inzicht in beleid voor de kust

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Beleidslijn kust vastgesteld. Met de beleidslijn verheldert het kabinet het bestaande beleid voor de kust en geeft het inzicht in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen verschillende overheden.

De kust is essentieel voor de veiligheid van het achterland, maar de druk op de kust is groot. Naast veiligheid is er in het kustgebied behoefte aan ruimte voor wonen, werken, natuur, recreatie en toerisme. Het kabinet bevestigt dat de bescherming tegen water essentieel is en wil tegelijkertijd ontwikkelingen langs de kust mogelijk maken daar waar dat verantwoord is. De beleidslijn maakt duidelijk waar projecten aan getoetst moeten worden voordat er gebouwd wordt. Bij de toetsing wordt gekeken of de plannen de veiligheidsfunctie en de kwaliteit van de omgeving niet in gevaar brengen.

Initiatiefnemers van plannen langs de kust kunnen de beleidslijn gebruiken om te bepalen aan welke regels zij zich moeten houden en met welke overheden en wetten zij te maken krijgen als zij willen bouwen. De beleidslijn verandert niets aan bestaande bevoegdheden en regels maar geeft provincies, gemeenten en waterschappen een kader bij het toetsen van plannen voor bijvoorbeeld de aanleg van parkeerplaatsen, strandpaviljoens en het bouwen van woningen. Onderlinge afstemming tussen verschillende overheden wordt makkelijker nu de regels en procedures duidelijk in de beleidslijn beschreven zijn.

De Beleidslijn kust is aangekondigd in de Nota Ruimte uit 2006 en is van toepassing op voorgenomen ontwikkelingen langs de Nederlandse kust. De beleidslijn verheldert het bestaande rijksbeleid. De Watervisie die onlangs is gepresenteerd benoemt de nieuwe ontwikkelingen in het waterbeleid en geeft aan dat de ingestelde Deltacommissie in 2008 een advies geeft over de toekomst van de kust. Als nieuwe ontwikkelingen leiden tot nieuw kustbeleid, wordt deze beleidslijn bijgesteld.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie vindt u in de Kamerbrief en de bijlage br.1160 Beleidslijn kust: Beleidsbrief en Uitwerking. Kamerstuk | 2007-09-14 (zoek op datum).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad