Herziening waterpeilbeleid in Zuid-Holland

Nieuw waterbeheer; functie volgt peil

Den Haag – Gedeputeerde Staten hebben het beleidskader voor het peilbeheer herzien. In het beleidsstuk staat waar de waterbeheerder rekening mee moet houden bij een besluit over het waterpeil. Daarbij gaat het onder ander om belangenafweging tussen verschillende functies van gebieden in Zuid-Holland zoals; agrarisch-, natuur- en recreatiegebied. De recente beleidsontwikkelingen op het gebied van water, zoals het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water zijn aanleiding voor de herziening van het provinciaal beleid. Het college wil een duurzaam waterbeheer, met als doelstelling: functie volgt peil, om bodemdaling zoveel mogelijk te beperken.

Het beleidskader peilbeheer is een actualisatie van het huidige beleid, maar is ook een herpositionering van de rol van de provincie. Met het beleidkader streeft de provincie in de eerste plaats naar beperking van peilafwijkingen en de ontwikkeling van grote robuuste watersystemen. Daarnaast beperkt de provincie zich meer dan voorheen tot de hoofdlijnen. De waterschappen voeren het peilbeleid uit, onder andere door het vaststellen van peilbesluiten. Ook maken zij een belangenafweging, binnen het peilbeheer. Om bijvoorbeeld extra bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan kunnen de waterbeheerders flexibel omgaan met het peilbeheer. Goedkeuring van peilbesluiten blijft ook na de inwerkingtredening van de nieuwe Waterwet, vermoedelijk in 2009, de rol van de provincie. Op dat moment wordt vastgesteld of die rol voor heel Zuid-Holland geldt of alleen in bepaalde gebieden zoals veenweidegebieden, de boom- en bollenteelt gebieden en natuurgebieden.

Achtergrond

De provincie Zuid-Holland bestaat voor een vijfde deel uit water. Zuid-Holland is daarmee de meest waterrijke provincie van Nederland. Vanwege de grote hoeveelheid water is een goede waterhuishouding nodig. Daarnaast wil de provincie bodemdaling vertragen. Door een integrale en transparante afweging van belangen door de waterbeheerder bij de totstandkoming van een peilbesluit wordt peilbeheer facilitair voor grondgebruikers en wordt bodemdaling, verzilting en versnippering van peilgebieden beperkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland