Hersteloperatie Rijkelse Bemden afgerond

Maastricht – De graafwerkzaamheden van het herstel van de plas Rijkelse Bemden zijn afgerond. Het afgelopen jaar is in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken door de aannemer op vijf deellocaties in de plas grond afgegraven. Deze grond was eerder in 2001 bij de oeververlaging en rivierverruiming van de Maas vrijgekomen en was in de Rijkelse Bemden gestort met de bedoeling om de natuurplas minder diep te maken. De grond is nauwkeurig volgens bestek opgegraven en volledig afgevoerd. Alle betrokken partijen hebben samen toegezien op een goede uitvoering en het naleven van de gemaakte afspraken. Het oude bodemprofiel van de plas van voor 2001 is nu hersteld. De meeste grond is gebruikt voor de ophoging en inrichting van de Neerbeekdelta in de gemeente Roggel en Neer. De rest van de grond is afgevoerd naar een daarvoor erkend verwerkingsbedrijf en in een daarvoor ingericht depot gestort.

Tot deze herstelwerkzaamheden werd in 2004 besloten door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Dit besluit werd destijds genomen in nauw overleg met de betrokken partijen oa. de gemeente Beesel en Natuurmonumenten als eigenaar van de waterplas. De noodzaak van dit besluit lag in het gegeven dat de in 2001 opgegraven Maasgrond verontreinigd was en voor het verondiepen van de plas niet de juiste vergunningen waren aangevraagd. Besloten is dit te corrigeren, door het oude bodemprofiel te herstellen en de scheidingsdam tussen de plas en de Maas opnieuw te profileren.

Nauwkeurige graafwerkzaamheden
De graafwerkzaamheden zijn door de aannemer volgens het bestek uitgevoerd. Iedere opgegraven partij grond werd na controle en bemonstering op de bodemkwaliteit per schip afgevoerd. Partijen grond die wel hergebruikt konden worden gingen naar Neerbeekdelta in Roggel en Neer, de rest van de grond ging naar een daarvoor speciaal ingericht depot bij een erkend verwerkingsbedrijf. Met grote precisie en aandacht is het oude bodemprofiel nauwkeurig hersteld en de scheidingsdam opnieuw geprofileerd.

Werkzaamheden afgerond
Tussen de diverse betrokken partijen Rijkswaterstaat, gemeente Beesel en de Vereniging Natuurmonumenten is gedurende werkzaamheden nauw overleg geweest over de voortgang van de hersteloperatie. Geconstateerd is dat gemaakte afspraken zijn nagekomen. Met de afronding van de werkzaamheden zit het herstelproject er op.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken