OTB Omlegging Zuid-Willemsvaart ter visie

’s-Hertogenbosch – Het Ontwerp-Tracébesluit voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart vanaf Den Dungen tot aan de Maas wordt met ingang van 15 maart 2007 gedurende zes weken ter visie gelegd. Tijdens deze zes weken is inspraak mogelijk. In oktober 2007 neemt de minister dan het Tracébesluit.

Inmiddels is door de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM het Ontwerp-Tracébesluit ondertekend. Ze zijn daarmee akkoord met het ontwerp, de aansluitingen op het onderliggend wegennet en de inpassing in de omgeving. Binnenkort verschijnt de aankondiging voor de ter visie legging van het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat in de regionale en lokale media.

Er hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van het ontwerp bij de standpuntinname van de Minister in maart 2006. De voorgestelde wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van inspraak en reacties van omwonenden. Dit resulteert in een ontwerp dat beter uitpakt voor de leefomgeving. De brug bij de Graafsebaan wordt noordelijker aangelegd om te voorkomen, dat de oprit van de brug tussen de woonbebouwing komt te liggen. De N279 wordt aangepast om de woonomgeving van Buurtschap Nijvelaar te ontzien. De ligging van de brug in de N279 houdt nu rekening met de toekomstige verbreding van deze provinciale weg. De geplande sluis bij Berlicum wordt opgeschoven in noordelijke richting ten bate van de natuur en om de straat Kloosterstraat als verbinding voor langzaam verkeer in stand te houden.

Van maandag 2 april tot en met vrijdag 21 april 2007 opent Rijkswaterstaat een tijdelijk informatiepunt in Het Wapen van Rosmalen te Rosmalen. Belangstellenden kunnen hier op werkdagen tussen 14.00 – en 17.00 uur en op vrijdagavond (uitgezonderd feestdagen) binnenlopen zonder afspraak. Het OTB kan worden ingezien en er zijn informatiepanelen. Ook kan men vragen stellen aan specialisten over specifieke onderwerpen, hiervoor wordt dan door het informatiecentrum een nadere afspraak gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant