NH kiest voor robuuste versterking zeeweringen

Provincie kiest voor robuuste versterking Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Haarlem – De Hondsbossche en Pettemer Zeewering moet weer voor de komende 50 jaar veilig gemaakt worden. Op 30 januari 2007 kozen Gedeputeerde Staten (GS) voor een combinatie van maatregelen voor de versterking van de zeewering rekening houdend met de grootst mogelijke klimaatverandering en zeespiegelstijging. Mogelijke maatregelen zijn: het aanbrengen van een grote hoeveelheid zand, versterking van het binnentalud van de dijk, verhoging van de kruin van de dijk en maatregelen die de golven aan het buitentalud van de dijk afremmen. Veiligheid en verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte staan bij de verdere uitwerking en keuze van de maatregelen voorop.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start nu in nauwe samenwerking met de Provincie Noord-Holland en andere partijen het onderzoek naar de effecten en kosten van de diverse mogelijkheden om de zeewering te versterken. Voor de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen gelden de volgende extra uitgangspunten:

  • Het binnentalud blijft groen;
  • Verhogen is een optie, bij voorkeur geen sloop van woningen in Petten;
  • Geen zoutwateroverlast voor bewoners of de landbouw;
  • De oplossing mag geen belemmering zijn voor de (eventuele) aanleg van Marina Petten.

Bij de uitwerking van de dijkversterkingmaatregelen worden ook belanghebbenden als bewoners, ondernemers en natuurorganisaties betrokken. De onderzoeksperiode neemt naar verwachting nog anderhalf jaar in beslag. Naast effecten voor milieu en natuur worden ook effecten voor landbouw en economie in kaart meegenomen in de uitwerking.

De plannen worden in 2009 of 2010 uitgevoerd.

In 2008 wordt bij Petten alvast 6 miljoen kubieke meter zand aangebracht. Deze zandsuppletie is onderdeel van het jaarlijkse kustonderhoud door Rijkswaterstaat.

Dit besluit is een herziening van een eerder provinciaal besluit. De oorzaak is tweeledig. Door een nieuw hydraulisch onderzoek in 2006 bleek de eerder gekozen voorkeursoplossing van een overslagbestendige dijk niet meer afdoende voor de veiligheid voor de komende 50 jaar. De Noordzeegolven ter hoogte van de zeewering bleken op dat moment nog weer 10 tot 50% hoger te komen dan de in 2003 bijgestelde golfhoogte. Daarnaast heeft de provincie de reacties uit met name Petten serieus genomen en deze verwerkt in dit nieuwe besluit.

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is door het Rijk aangewezen als één van de acht zwakke schakels van de Noordzeekust. Door de nieuwe kennis over de kracht van de golven ter hoogte van de dijk kan deze worden gezien als dé zwakste schakel van de Nederlandse kust. Dit vraagt dan ook om een ambitieuze aanpak.

Op donderdag 22 februari 2006 organiseren de provincie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een informatiebijeenkomst in Petten om met belanghebbenden van gedachten te wisselen over het besluit, de vervolgstappen en de oplossingsrichtingen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Projectinformatie Zwakke schakels Nederlandse kust

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland