Lancering Stuurgroep DeltaTechnologie

Delft – Op 3 november 2006 vond in de Drijvende Kas te Naaldwijk onder grote belangstelling de lancering van de Stuurgroep DeltaTechnologie plaats. In totaal steunden ongeveer 80 water-innovatoren en jonge professionals uit verschillende geledingen van de watersector dit initiatief.

Duurzaam watersysteem
De stuurgroep is opgericht om de publiek-private netwerken rond kennisontwikkeling,
innovatie en productontwikkeling te vereenvoudigen en de samenhang tussen
verschillende programma’s en activiteiten te versterken. De stuurgroep gaat werken aan het opstellen van een innovatie- en implementatieprogramma gericht op een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten binnen Nederland én aan het versterken van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven op de internationale watermarkt.

Brede achterban
Het initiatief voor de oprichting van deze stuurgroep ligt onder meer bij het Netherlands
Water Partnership (NWP), Bloemblad Water en Water-Front, ondersteund door de
ministeries van Verkeer en Waterstaat/DG Water en Economische Zaken, uitvoerend
bedrijfsleven, adviesbureaus en het Delta Instituut. De stuurgroep gaat belangrijke
maatschappelijke issues agenderen en de sector stimuleren om hier creatief en
innovatief mee om te gaan. Hierbij worden grensverleggende disciplines en invalshoeken
bij elkaar gebracht en waar nodig belemmeringen, die innovatie en samenwerking in de
weg staan, weggenomen. De stuurgroep wil dus fungeren als makelaar en als
katalysator.

Arie Kraaijeveld, bestuursvoorzitter van het NWP en oudvoorzitter van FME, is de
voorzitter van de stuurgroep. De leden die vooralsnog zullen participeren in de
stuurgroep zijn afkomstig uit verschillende publieke en private organisaties en zullen op
persoonlijke titel deelnemen aan de stuurgroep (samenstelling stuurgroep DeltaTechnologie zie http://www.nwp.nl).

De sector uitgedaagd
Bij het opstellen en realiseren van het innovatie- en implementatieprogramma sluiten we
aan bij bestaande omvangrijke uitvoeringsprojecten en thema’s uit de V&W
Innovatiebrief zoals: Ruimte voor de rivier, Kust en de zwakke schakels, Wetland in het
IJsselmeer, Water en informatie, Kaderrichtlijn water en Leven in een verstedelijkte
delta.

Tijdens de lancering op 3 november 2006 is de sector nadrukkelijk uitgenodigd om met
creatieve en innovatieve ideeën te komen. De stuurgroep wil gebruik maken van het
innovatief vermogen van haar achterban en inspelen op lopende projecten en
initiatieven. De agenda van 2007 zal dan ook vooral gevuld zijn met ideeën vanuit de sector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)