Schultz positief over nieuwe Deltaplannen

Drie provincies aan de slag met gevolgen Deltawerken

‘s-Hertogenbosch – De economische en ecologische kwaliteiten in het Deltagebied staan onder druk door de gevolgen van de Deltawerken, klimaatverandering en zeespiegelrijzing. In de agenda ‘Kracht van de Delta’, die de drie Zuidwestelijke provincies vandaag hebben gepresenteerd, wordt beschreven hoe de Delta klimaatbestendig moet worden.

De provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland hebben de agenda ‘Kracht van de Delta’ aan staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Melanie Schultz van Haegen aangeboden. De drie provincies pleiten voor een sterke betrokkenheid van het Rijk bij het uitwerken van die agenda tot een Deltaprogramma. De staatssecretaris heeft aangegeven ‘gecharmeerd’ te zijn van de agenda. Daarbij heeft ze de intentie uitgesproken om samen met de Provincies aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan het instellen van een programmabureau.

Blauwgroene oase
De provincies hebben de handen ineen geslagen, maar kunnen hun plannen niet realiseren zonder steun van het Rijk, zowel financieel als bij de uitvoering. Het Rijk is namelijk verantwoordelijk voor een groot deel van de wateren in het Deltagebied. Er zijn een aantal gebieden in de Delta die direct om aandacht vragen: blauwalgen in het Volkerak-Zoommeer, de gevolgen van de sterke vermindering van het getij in de Biesbosch, het verdwijnen van platen in de Oosterschelde en de beperkende capaciteit door verschillende dammen in het gebied voor de scheepvaart. Het zijn allemaal gevolgen van de Deltawerken, die om een actieve aanpak voor het Deltagebied. Ook de gevolgen van klimaatverandering vragen om aanpak. In de ogen van de provincies moet de blauwgroene oase die de Delta is, bewaard blijven en een tegenwicht bieden aan de stedelijke en industriële centra, zoals het Rijnmondgebied, West-Brabant en Antwerpen. Tevens moet rekening gehouden worden met Europese richtlijnen als de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De oplossing voor deze knelpunten ligt volgens de partijen in een innovatieve, gezamenlijke aanpak. De Zuidwestelijke Delta wordt hierbij gebruikt als experimenteerruimte voor nieuw waterbeheer.

Van Volkerak tot Grevelingen
In de agenda worden ongeveer twintig projecten genoemd, voorbeelden hiervan zijn:

  • Volkerak-Zoommeer: Hier spelen problemen met blauwalgen die het gevolg zijn van een slechte waterkwaliteit. Punt van aandacht is de zoetwatervoorzienig voor de landbouw.
  • Perkpolder: Daar wordt een waterkering ontwikkelt in combinatie met andere functies zoals wonen, watersport en natuur.
  • Grevelingen: In de Grevelingen staat de kwaliteit van de natuur onder druk. Partijen zien hierin een uitdaging om de ecologie te stimuleren en tegelijkertijd de recreatiesector mogelijkheden voor ontwikkeling te bieden.

Het Deltagebied beslaat grofweg het Zuidwestelijk deel van Nederland. Het ligt ten zuiden van het Rijnmondgebied en ten westen van Bergen op Zoom. De Delta is het mondingsgebied van de Rijn, de Maas en de Schelde en vormt een uniek natuurgebied in Europa.

In de nota Ruimte heeft het rijk gevraagd aan de drie provincies om een uitwerking te maken voor de Delta in ruimtelijke en economische zin. Met deze agenda geven de provincies invulling aan deze vraag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant