Staatssecretaris tekent bestuursconvenant Munnikenland

Den Haag – Op woensdag 21 juni 2006, heeft de staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat tijdens een werkbezoek aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie het bestuursconvenant voor de planstudie naar de herinrichting van de omgeving van Munnikenland en Slot Loevestein ondertekend. Naast de staatssecretaris hebben ook vertegenwoordigers van de betrokken overheden Waterschap Rivierenland, Gemeente Zaltbommel, Provincie Gelderland en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deze intentieverklaring getekend.

De aanleiding om te kijken naar de herinrichting van het gebied is de toekomstige verlegging van de dijk in ‘Buitenpolder het Munnikenland’ en de bijbehorende herinrichting van de uiterwaarden. Dit zijn de maatregelen van het project Ruimte voor de Rivier voor het gebied aan de zuidzijde van de Waal, gelegen tussen Brakel en de monding van de Afgedamde Maas. Na uitvoering zorgen deze maatregelen voor lagere waterstanden, wanneer de rivier zeer grote hoeveelheden water moet afvoeren. Deze waterstandsverlaging is nodig om aan het wettelijke veiligheidsniveau te voldoen.

Meer bereiken met één plan
De betrokken overheden verwachten dat het streven naar veiligheid uitstekend valt te combineren met de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit houdt de ontwikkeling van natuur en recreatieve mogelijkheden en het herstel van cultuurhistorische waarden in. Bij het laatste gaat het vooral om de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de ondertekening van het bestuursconvenant geven de overheden hun goedkeuring aan het voorstel om de mogelijkheden voor een integraal plan voor de herinrichting van het gebied te onderzoeken.

Brede samenwerking noodzakelijk
Herinrichting van het gebied biedt kansen, maar is ook complex. Om te komen tot een integraal plan werken de genoemde overheden onder meer samen met Dienst Landelijk Gebied en Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook de streek wordt bij de planvorming betrokken. Op korte termijn wordt een klankbordgroep ingesteld, die bestaat uit belangenvertegenwoordigers uit de streek. Verder zal de communicatie rondom dit project tevens gericht zijn op individuele belanghebbenden, zoals bewoners en agrariërs. Daarbij gaat het er niet alleen om belanghebbenden over de plannen te informeren, maar hen daar vooral ook actief bij te betrekken.

Planning
Naar verwachting is het plan voor de herinrichting klaar in de loop van 2009. De periode vanaf nu tot aan 2009 is nodig vanwege de complexiteit van het project, de brede samenwerking, de zorgvuldigheid, waarmee het planvormingsproces wordt doorlopen en de wettelijke inspraakprocedures. De herinrichting zelf moet uiterlijk in 2015 gereed zijn. Dan moeten de doelstellingen van Ruimte voor de Rivier zijn bereikt en moet aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau zijn voldaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ruimte voor de rivier