Afspraken Gent-Terneuzen

Vlaamse en Nederlandse ministers maken afspraken Gent-Terneuzen

Den Haag – De Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs en de Vlaamse minister van
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Kris Peeters hebben een overeenstemming
bereikt over de vervanging van de basculebruggen over de Westsluis te Terneuzen. Tevens
hebben ze afgesproken dat Vlaanderen de kosten van een extra diepe aanleg van een tunnel bij Sluiskil zal betalen.

Basculebruggen
De huidige basculebruggen zijn, zo is in de praktijk gebleken, kwetsbaar voor aanvaringen door vooral autoschepen. Momenteel wordt een noodreparatie uitgevoerd aan de noordelijke basculebrug vanwege de laatste aanvaring op 25 februari 2006. Rijkswaterstaat Zeeland gaat de twee bruggen over de zeesluis vervangen door twee nieuwe
bruggen. Deze bruggen komen 6 meter verder van de sluiskant af te staan dan de huidige bruggen, waardoor het risico van aanvaring minimaal wordt.

De bouwtijd van de brug en de aanpassing van de basculekelder duurt ongeveer één jaar. Daarna wordt de gerepareerde brug er uitgehesen en in korte tijd vervangen door de nieuwe . Hierdoor is er minimale verkeershinder. Aansluitend wordt begonnen met de zuidelijke bascule brug, die vermoedelijk op dezelfde manier wordt
vervangen. De vervanging van de bruggen gaat circa 4,5 miljoen euro per brug bedragen.

Meerkosten tunnelverbinding Sluiskil
Minister Peijs en minister Peeters hebben bovendien afgesproken dat Vlaanderen de kosten
van een extra diepe aanleg van een tunnel bij Sluiskil betaalt (kosten maximaal E 24,4
miljoen, prijspeil 2006). In de plannen werd al rekening gehouden met twee mogelijke
diepten, namelijk de huidige kanaaldiepte (13.5 meter) en een alternatieve diepte van 16
meter. Nu Vlaanderen heeft toegezegd de meerkosten te zullen betalen, kan daarmee bij de
verdere plannen voor een tunnel rekening worden gehouden.

Adviesforum kanaal Gent Terneuzen
Ten slotte hebben beide ministers afgesproken dat de heer Braks (CDA) en mevrouw M. Smet
(CD&V) het Stakeholders Adviesforum Kanaal Gent Terneuzen gaan leiden. Braks is
voormalig minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Smet is voormalig minister van
Vlaanderen en lid van het Vlaams parlement. Het Stakeholders Adviesforum biedt een
platform voor alle partijen in de Kanaalzone en gaat een adviserende rol spelen bij de
onlangs gestarte verkennende studie over de maritieme toegang tot het Kanaal
Gent-Terneuzen. Deze verkennende studie is een uitvloeisel van afspraken die met
Vlaanderen werden gemaakt in het Derde memorandum van overeenstemming over het
Schelde-estuarium maart 2005. Braks en Smet gaan zich richten op het proces rondom de
totstandkoming van deze verkennende studie. De studie moet in september 2008 zijn
afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat