Programma hoogwaterbescherming 2006 vastgesteld

Den Haag – In het Landelijk Bestuurlijk Overleg (LBOH) op 31 mei 2006 is het hoogwaterbeschermingsprogramma 2006 vastgesteld door staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat, het IPO, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Rivierengemeenten. Dit programma is een jaarlijkse planning voor de verbetering van dijken en andere primaire waterkeringen. Voor de zwakke schakels van de kust is de afspraak bevestigd van het voormalig Bestuurlijk Overleg Kust van 9 maart 2006. Ruimtelijke kwaliteitsaspecten maken deel uit van de versterkingskosten van de zwakke schakels en rijksgeld kan breder ingezet worden dan voor veiligheidsingrepen alleen. De motie Snijder-Hazelhoff om € 50 miljoen extra uit te trekken voor hoogwaterbescherming zal worden uitgevoerd in 2007, omdat voor 2006 geen extra geld beschikbaar komt.

Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn de afgelopen periode nagegaan of de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke normen. (de zgn. 2e vijfjaarlijkse toetsing). De provincies hebben op grond hiervan toetsrapporten opgesteld en aangeleverd aan het rijk. De Inspectie Verkeer en Waterstaat verwerkt deze momenteel tot een landelijk overzicht van de primaire waterkeringen in Nederland. De komende periode zal de Inspectie met iedere provincie over het concept-rijksoordeel overleg voeren (‘hoor en wederhoor‘). In het volgende LBOH op 16 augustus 2006 zal de Landelijke Rapportage Toetsing worden vastgesteld. Op grond hiervan zal het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2007 – 2011 worden vastgesteld.

Voor de toetsing heeft de provincie Zuid-Holland een andere methodiek toegepast dan de overige provincies. Aansluitend bij nieuwe ontwikkelingen voor risicobenadering heeft deze provincie een zogenoemde dijkringbenadering toegepast in plaats van een dijkvakbenadering. Om een goede vergelijking mogelijk te maken met de resultaten van andere provincies zal de komende twee maanden een nadere analyse van de gegevens van Zuid-Holland plaatsvinden, die in augustus gereed is. Afgesproken is om het proces van toetsing te evalueren en tevens de discussie aan te gaan welke methodiek zal worden gehanteerd voor de 3e toetsingsronde over vijf jaar.

Er is onvoldoende geld op de huidige begroting om alle prioritaire verbeterwerken op te pakken. De staatssecretaris wil dan ook nog voor Prinsjesdag een financiële claim neerleggen met als inzet om voor 2015 de prioritaire verbeterwerken aan te pakken. De LBOH-partners hebben hun steun toegezegd in het streven naar extra financiering.

De Afsluitdijk zal niet in het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden opgenomen, maar als apart project worden gepositioneerd. Het LBOH heeft hiermee ingestemd, omdat de Afsluitdijk anders het merendeel van het budget zal opsouperen. Wel moet dit project voortvarend worden opgepakt en is een start van de planstudie in 2006 wenselijk. Voorkomen moet worden dat de aanpak van de Afsluitdijk, gezien het belang van deze waterkering, naar achter schuift.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)