Inspraak voor onderzeese elektriciteitskabel

Den Haag – BritNed, een samenwerkingsverband van de Nederlandse en Britse nationale elektriciteitsnetbeheerders, wil een onderzeese hoogspanningskabel aanleggen tussen de Maasvlakte en de oostkust van Groot-Brittannië.

Voor de geplande aanleg van de kabel is er een inspraakmogelijkheid en een bezwaarprocedure. Inspraak is schriftelijk mogelijk vanaf 8 juni tot en met 31 augustus 2006. Daarnaast vindt er een openbare hoorzitting plaats op 4 juli 2006.

Britned interconnector: hoogspanningskabel tussen Maasvlakte en Groot-Brittannië
Het voornemen

BritNed is een samenwerkingsverband van de Nederlandse en Britse nationale elektriciteitsnetbeheerders. Dit samenwerkingsverband wil een onderzeese hoogspanningskabelverbinding aanleggen tussen de Maasvlakte in Nederland en de oostkust van Groot-Brittannië. De kabel wordt via een converterstation aangesloten op het Nederlandse (380 kV) hoogspanningsnet.

Herziening van SEV II
Om de aanleg mogelijk te maken, heeft BritNed de Nederlandse overheid gevraagd de kabelverbinding op te nemen in het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV II). Het SEV II bevat een lijst met mogelijke locaties voor hoogspanningsverbindingen, waaraan deze verbinding moet worden toegevoegd.

Deze herziening van het SEV II gebeurt via een procedure van een planologische kernbeslissing (pkb-procedure). Daarbij is een milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarin ook een strategische milieubeoordeling (SMB) is opgenomen. Hiervoor is eerder een startnotitie opgesteld. Ook is een Habitattoets opgesteld.

Het tracé
De planologische kernbeslissing (en daarom ook het milieueffectrapport) heeft alleen betrekking op het Nederlandse deel van het tracé van de kabel. Dit tracé is in de pkb opgenomen in de vorm van een concrete beleidsbeslissing (cbb). In het milieueffectrapport zijn twee mogelijke tracés onderzocht:

 • 1. een trac&eacute dat aanlandt ten noorden van de Maasvlakte – en dat de druk bevaren Nieuwe Waterweg kruist –
 • 2. een tracé dat aanlandt ten zuiden van de Maasvlakte.
 • Uiteindelijk is gekozen voor het zuidelijke tracé.

  De milieu-informatie uit het milieueffectrapport zal later ook kunnen worden gebruikt voor de besluitvorming over de vergunningen die nodig zijn voor de feitelijke aanleg van de verbinding.

  Besluit van de Ministerraad
  Op 12 mei 2006 heeft de Ministerraad deel 1 van de planologische kernbeslissing (pdf, 2MB) en het milieu effect rapport/strategische miliebeoordeling (pdf, 3 MB) vastgesteld.

  Aanvraag vergunning Wet beheer rijkswaterstaatwerken
  Voor de verbinding heeft BritNed op 21 december 2005 bij de Minister van Verkeer en Waterstaat een aanvraag (pdf, 1,1 MB) ingediend voor een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (=Wbr). Het MER/SMB zal tevens dienen als basis voor de onderbouwing van deze aanvraag. De aanvraag van deze vergunning wordt behandeld door Rijkswaterstaat dienst Noordzee in samenwerking met het Waterdistrict Nieuwe Waterweg.

  Mogelijkheid om in te spreken
  Vanaf donderdag 8 juni tot en met donderdag 31 augustus 2006 zullen deze documenten ter inzage liggen. Gedurende deze periode kan iedereen zienswijzen indienen voor de vaststelling van de uiteindelijke planologische kernbeslissing alsmede de aanvraag voor de Wbr-vergunning, en opmerkingen plaatsen over het milieueffectrapport c.q. de strategische milieubeoordeling. Dit kan schriftelijk op onderstaand adres:
  Ministerie van Economische Zaken
  Directie Ruimtelijk Economisch Beleid
  Postbus 20101
  2500 EC Den Haag.

  Openbare hoorzitting
  Voor het maken van mondelinge opmerkingen kunt u zich wenden tot de hieronder genoemde contactpersonen.
  Ook kan iedereen mondelinge zienswijzen naar voren brengen tijdens een openbare hoorzitting. Deze hoorzitting wordt gehouden op dinsdagavond 4 juli 2006 om 20.00 uur bij:
  Engels in het Groothandelsgebouw
  Stationsplein 45, Ingang A, eerste verdieping
  Rotterdam.

  Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
  de heer drs. O. Bitter, Ministerie van Economische Zaken (tel. 070-3796490)
  mevrouw drs. E.J. Brascamp, Ministerie van Economische Zaken (tel. 070-3797685)
  de heer ing. S. de Jong, Rijkswaterstaat dienst Noordzee (tel. 070-3366641)

  Belangstellenden voor de kaarten, behorende bij het milieu effect rapport, kunnen deze opvragen via de hierboven genoemde contactpersonen.

  Richtlijnen inzake de inhoud van het milieu effect rapport (pdf, 110 kB)
  Advies van de commissie voor de milieu effect rapportage ten aanzien van de richtlijnen voor het milieu effect rapport (pdf, 96 kB)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken