Besluit: stuwpeil Maas en Maas-Waalkanaal omhoog

Maastricht – De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft het besluit genomen om het stuwpeil van de Maas tussen Sambeek en Grave en van het Maas-Waalkanaal met 30 centimeter te verhogen. De maatregel is nodig om de bescherming tegen hoogwater – middels verdieping van de Maas – daadwerkelijk te kunnen realiseren. Van 7 juni tot en met 18 juli 2006 staat het besluit open voor beroep bij de Raad van State. De feitelijke verhoging van het stuwpeil vindt plaats vanaf 2009, tegelijk met de verdieping van de rivier in het stuwpand Grave.

Het besluit en de bijbehorende documenten liggen vanaf 6 juni 2006 ter inzage op de gebruikelijke plaatsen, zoals de gemeentehuizen in de regio. De documenten en de officiele bekendmaking treft u in digitale vorm aan in de bibliotheek van www.maaswerken.nl

In het kader van het besluit is een speciale editie van Maaswerken Nieuws verschenen, die abonnees in de regio thuisgestuurd krijgen. Deze nieuwsbrief kunt u downloaden via www.maaswerken.nl

Achtergrond
Het besluit om het peil in het stuwpand Grave te verhogen is een aanvulling op het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute. Dat voorziet in een betere hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling in het Maasdal en een verbetering van de vaarroute tussen Maastricht en Den Bosch/Nijmegen. Sinds 2005 is Rijkswaterstaat Maaswerken bezig met de uitvoering van het project.

Een van de maatregelen om het Maasdal beter te beschermen tegen overstromingen is het verdiepen van de Maas. Vanaf 2009 gebeurt dat onder meer tussen Gennep en Grave. Door lagere waterstanden zou de verdieping leiden tot onacceptabele verdroging van natuurgebieden. Om dat te voorkomen volstaat het verhogen van het stuwpeil met 30 centimeter. Met deze peilopzet blijft bovendien de Maas en vooral de sluizen in de toekomst ook voor grotere binnenvaartschepen passeerbaar.

De verhoging van het stuwpeil leidt tot hogere grondwaterstanden in het gebied langs de Maas. Lokaal kan dat tot vernatting leiden. Uit veel inspraakreacties die eerder in 2006 op het plan binnenkwamen, sprak bezorgdheid over die vernatting, met name voor bebouwing. Afgelopen maanden heeft Maaswerken nauwkeurig bepaald waar dergelijke problemen zich kunnen voordoen en hoe die voorkomen kunnen worden. Dat laatste blijkt middels drainage prima mogelijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken