Nieuwe klimaatscenario-s: VenW volgt ingeslagen weg

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft op dinsdag 30 mei 2006 de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI in ontvangst genomen. Het KNMI schetst in vier scenario’s in welke mate klimaatverandering in Nederland kan leiden tot hogere temperaturen, heviger neerslag en zeespiegelstijging rond 2050. In twee van de vier scenario’s worden de gevolgen van een veranderende luchtstroming en windrichting boven West Europa meegenomen. Deze mogelijke verandering heeft namelijk ook effect op de neerslag en temperatuur in Nederland. Volgens de scenario’s is het rond 2050 in de winter gemiddeld 0,9 tot 2,3 graden warmer dan in 1990 en in de zomer 0,9 tot 2,8 graden. De laatste berekeningen bevestigen tevens dat, afhankelijk van de veranderende luchtstroming, de winters gemiddeld natter en de zomers gemiddeld droger worden en dat ook de extreme neerslaghoeveelheden toenemen. Verkeer en Waterstaat anticipeert door haar waterbeleid al langer op klimaatverandering. Ook op andere beleidsterreinen is het nodig vooruit te lopen op de klimaatveranderingen, de scenario’s bieden ook inzicht in de effecten van klimaatverandering voor de energiesector, de natuur, landbouw en luchtkwaliteit.

Nattere winters en extreme neerslaghoeveelheden zijn de reden geweest meer ruimte voor water te creëren. Bijvoorbeeld via de Maaswerken en het project Ruimte voor de Rivier en via extra waterbergingen in de regio. Temperatuurstijging leidt naar verwachting tot zeespiegelstijging. Verkeer en Waterstaat bereidt zich hierop voor door de jaarlijkse zandsuppleties en de aanpak van de plekken langs de kust die op termijn kwetsbaar kunnen worden. De verandering van het klimaat zal verder betekenen dat de komende eeuw voortdurend geïnvesteerd moet worden in het voorkomen van overstromingen en droogte. Daarnaast is het wenselijk te kijken naar het beperken van de gevolgen van eventuele overstromingen. Voor droogte bevestigen de nieuwe klimaatsscenario’s de conclusies van de Droogtestudie, namelijk dat de watertekorten tot 2050 toe zullen nemen. Vooruitlopend op deze veranderingen dienen waterbeheerders ook aandacht voor watertekorten in hun beheersplannen te hebben. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijke consequenties van de klimaatverandering onder meer via haar waterinnovatieprogramma WINN. Als eerste stap begint WINN binnenkort met het uitwerken van de consequenties van de nieuwe klimaatscenario’s voor het hoofdwatersysteem en de kust.

Om ook op de andere beleidsterreinen in te kunnen spelen op klimaatveranderingen heeft het kabinet het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) opgezet. In dit programma werken de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM, Economische Zaken en LNV samen met provincies, gemeenten en waterschappen aan het klimaatbestendig maken van de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat