Stuurgroep: PKB Ruimte voor de Rivier aanpassen

Den Haag – De landelijke stuurgroep Ruimte voor de Rivier adviseert staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier op enkele onderdelen aan te passen. Het belangrijkste wijzigingsvoorstel is om langs de Neder-Rijn en Lek te kiezen voor een pakket van dijkversterkingen en uiterwaardvergravingen. Hierdoor kan de dijkverlegging bij Lienden uit de plannen verdwijnen.

Naar aanleiding van de inspraakprocedure afgelopen zomer is de gehele ontwerp-PKB nog eens tegen het licht gehouden. Niet alleen over de Dijkverlegging Lienden zijn veel inspraakreacties ontvangen. Dit geldt ook voor de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld langs de IJssel en de dijkverlegging Lent (bij Nijmegen). De stuurgroep adviseert de staatssecretaris aan deze maatregelen vast te houden. Ook in het benedenrivierengebied is er, naar de mening van de stuurgroep, geen reden om het maatregelenpakket te wijzigingen.

Staatssecretaris Schultz zal de voorstellen op korte termijn beoordelen. Zij zal op 22 december 2005 deel 3 van de PKB Ruimte voor de Rivier aan het kabinet voorleggen. Vervolgens zal deze door zowel de Eerste als de Tweede Kamer worden besproken. Naar verwachting leidt dit medio 2006 tot een regeringsbeslissing (deel 4).

Neder-Rijn en Lek
Voor de Neder-Rijn en Lek is een nieuw pakket aan maatregelen bedacht. Het pakket bestaat uit aanpassingen in zes uiterwaarden: Vianen/Hagestein, Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst, Buitenwaarden, Tollewaard, Middelwaard, Doorwerth en Meinerswijk. Dit nieuwe pakket voldoet aan de eisen omtrent de veiligheid en komt beter tegemoet aan de wensen vanuit de regio met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. De stuurgroep adviseert tevens om de Uiterwaardvergraving Mauricksche Waarden als aanvullende maatregel op te nemen in de Planologische Kernbeslissing.

Waal
Voor de oplossing van het knelpunt bij Nijmegen stelt de stuurgroep voor de dijkverlegging bij Lent uit te voeren. Dit stond ook al in deel 1 van de PKB. Daarnaast adviseert de stuurgroep de Uiterwaardvergraving Drutensche Waarden Oost en West als aanvullende maatregel in de PKB 3 op te nemen.

IJssel
De reden voor de stuurgroep om vast te houden aan de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is dat deze maatregel zeer effectief is en er geen goede alternatieven beschikbaar zijn. Op verzoek van de regio wil de stuurgroep ook de mogelijkheid openhouden dat bij Kampen en Zutphen hoogwatergeulen worden aangelegd. Dit sluit aan bij de ruimtelijke plannen van beide steden. De financiering hiervan is nog niet rond.

Reserveringen voor de lange termijn
Om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen is in deel 1 van de PKB een tiental ruimtelijke reserveringen opgenomen. Over deze reserveringen zijn veel inspraakreacties ontvangen. De ruimtelijke reserveringen zijn opnieuw beoordeeld. Voor deze ruimtelijke reserveringen geldt dat tot 2015 alleen grootschalige ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen niet worden toegestaan.
De stuurgroep adviseert de ruimtelijke reservering bij Welsum en Den Nul-Fortmond te laten vervallen.

Koploperprojecten
Vooruitlopend op de vaststelling van de Planologische Kernbeslissing bevinden zich op verzoek van de regio’s reeds vier maatregelen in de planstudiefase: de Dijkverlegging Westenholte en de Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden nabij Zwolle, de Ontpoldering Noordwaard nabij Werkendam en de Ontpoldering Overdiepsche Polder bij Waalwijk.
De stuurgroep heeft voorgesteld om wederom een aantal koploperprojecten aan te wijzen. Daarbij wordt gedacht aan Berging op het Volkerak Zoommeer, Uiterwaardvergraving Bedrijventerrein Avelingen, Uiterwaardvergraving Meinerswijk (Arnhem), de Dijkverlegging Lent (Nijmegen), Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard (Deventer) en de Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden (Deventer). De stuurgroep stelt deze projecten voor omdat deze aansluiten bij lopende processen en wil hiermee het tempo erin houden.

Ruimte voor de Rivier
Met het project Ruimte voor de Rivier geeft het kabinet invulling aan een nieuwe aanpak van hoogwaterbescherming, waarbij de rivieren meer ruimte krijgen. De maatregelen moeten bijdragen aan een veilig rivierengebied met een goede balans tussen landbouw, natuur en stedelijkheid. De vertrekpunten hiervoor zijn vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing, waarvan het ontwerp (deel 1) op 15 april 2005 in de Ministerraad is vastgesteld en vervolgens in inspraak is gebracht. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen voert in de stuurgroep Ruimte voor de Rivier overleg over het project met provincies, gemeenten en waterschappen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat