Koploperprojecten Ruimte voor de Rivier van start

Den Haag – De dijkverlegging bij Westenholte en de uiterwaardvergraving van de Scheller- en Oldeneler buitenwaarden, beide langs de IJssel bij Zwolle, kunnen van start gaan. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft hierover vandaag overeenkomsten getekend met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Binnenkort vindt ook de ondertekening van het projectbesluit voor de ontpoldering van de Noordwaard plaats.

Deze drie projecten zijn zogenoemde ‘koplopers’ binnen de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en gaan versneld van start op verzoek van de betrokken regio’s. In december 2004 jaar begon het eerste koploperproject met de ondertekening van een bestuursovereenkomst met de provincie Noord-Brabant over de planstudie voor de Overdiepse Polder.

Voor de dijkverlegging Westenholte tekende gedeputeerde Piet Jansen van de Provincie Overijssel. Wethouder Gerard van Dooremolen van de gemeente Zwolle zette zijn handtekening voor de uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler buitenwaarden. Het project Noordwaard wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. De drie partijen gaan de genoemde projecten nu verder uitwerken in planstudies, waarna de werkzaamheden kunnen beginnen.

De drie projecten in het kort
Langs de IJssel tussen Deventer en Zwolle moet in 2015 bij hoog water een daling van de waterstand zijn bereikt van circa 50 centimeter. De dijkverlegging Westenholte en de vergraving van de Scheller en Oldeneler buitenwaarden dragen hier voor een belangrijk deel aan bij. Met de dijkverlegging bij Westenholte wordt een wens van de regio vervuld. De dijkverlegging sluit goed aan op het natuurontwikkelingsproject Vreugderijkerwaard en op het initiatief om hier een nieuw landgoed te ontwikkelen. De startnotitie over de dijkverlegging ligt vanaf vrijdag 11 november 2005 in het provinciehuis en het gemeentehuis te Zwolle ter inzage. Op 23 november 2005 organiseert de provincie een informatieavond over de startnotitie. De vergraving van de Scheller- en Oldeneler buitenwaarden wordt gecombineerd met waterwinning en geeft invulling aan de vastgestelde ontwikkelingsvisie voor dat gebied. Ook hier wil de regio snel aan de slag en zal naar verwachting in december de startnotitie ter inzage leggen en een informatiebijeenkomst organiseren.

De ontpoldering van de Noordwaard levert een aanzienlijke daling van de waterstand op voor de Merwede. Bij Werkendam gaat het om circa 60 centimeter waterstandverlaging en stroomopwaarts bij Gorinchem om circa 30 centimeter.

Ruimte voor de Rivier
Met het project Ruimte voor de Rivier geeft het kabinet invulling aan een nieuwe aanpak van hoogwaterbescherming, waarbij de rivieren meer ruimte krijgen. De maatregelen moeten bijdragen aan een veilig rivierengebied met een goede balans tussen landbouw, natuur en stedelijkheid. De vertrekpunten hiervoor worden vastgelegd in een Planologische Kernbeslissing, waarvan het ontwerp (deel 1) voor de zomer van 2005 is verschenen en in de inspraak is gebracht. Naar verwachting zal staatssecretaris Schultz in december 2005 de Planologische Kernbeslissing (deel 3) aan de Tweede Kamer aanbieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat