Twee noodbruggen tijdens werkzaamheden Weurt

Maastricht – Rijkswaterstaat Maaswerken zorgt voor twee tijdelijke bruggen over het Maas-Waalkanaal om de verkeersdoorstroming zoveel mogelijk te garanderen.
Het gaat om een tijdelijke brug voor gemotoriseerd verkeer en een tijdelijke brug voor langzaam verkeer: voetgangers en fietsers. De tijdelijke bruggen vervangen vanaf begin 2006 de normale brugverbinding over de sluis Weurt, die in die periode met 2½ meter wordt verhoogd.

Aanvankelijk was alleen voorzien in een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers.
Onderzoek heeft uitgewezen dat door de eerder gekozen omleidingen voor het autoverkeer de verkeersstromen zouden vastlopen in Nijmegen. Rijkswaterstaat Maaswerken heeft daarom, in samenspraak met de gemeenten Nijmegen en Beuningen, besloten om tijdelijke bruggen over het Maas-Waalkanaal voor zowel fietsers/voetgangers als autoverkeer te realiseren.

Snellere verkeersafhandeling door tweede tijdelijke brug
Er zijn voordelen om ook een tijdelijke brug voor gemotoriseerd verkeer te realiseren. Met name de ondernemers zullen met deze oplossing minder schade lijden doordat het omrijden en de extra tijd die dat kost afneemt. De vertragingen voor het openbaar vervoer worden eveneens beperkt.

Ten zuiden van de sluis Weurt
De autobrug zal ten zuiden van het sluizencomplex worden aangelegd. Aan de Beuningse zijde zal de brug aansluiten op de Westkanaaldijk, aan de Nijmeegse zijde op de Nijverheidsweg. Om de overlast verder te beperken zullen de werkzaamheden in twee fasen plaatsvinden. Het grootste deel van de tijd dat de bruggen gestremd zijn zal het autoverkeer en openbaar vervoer gewoon gebruik kunnen maken van de Van Heemstraweg en Westkanaaldijk. Via deze wegen wordt het verkeer naar de autobrug geleid en van daaruit via Nijmeegs grondgebied verder geleid. Gedurende maximaal zes maanden zullen Van Heemstraweg en Westkanaaldijk volledig afgesloten zijn, omdat dan de dijklichamen opgehoogd moeten worden. Het verkeer zal dan buiten Weurt om richting industrieterrein Westkanaaldijk worden geleid, en van daaruit verder naar de autobrug. Sluipverkeer via de kern van Weurt zal worden voorkomen door een afsluiting.

Vrachtverkeer
Vrachtverkeer zal de hele periode omgeleid worden via de Neerbossche brug.

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers zullen een andere route volgen dan het autoverkeer. Er komt een tijdelijke fietsroute achter de Weurtse sportterreinen langs naar de Westkanaaldijk. Zolang er autoverkeer op de Westkanaaldijk aanwezig is kunnen fietsers oversteken via verkeerslichten. Na de kruising met de Westkanaaldijk kunnen zij via de noodbrug oversteken en vervolgens via de Oostkanaaldijk hun wegvervolgen.

De verwachting is dat de grootschalige werkzaamheden aan en stremmingen van de bruggen over sluis Weurt begin 2006 van start zullen gaan. Op dit moment vinden op beperkte schaal reeds voorbereidende werkzaamheden plaats. De exacte uitvoeringsplanning ligt in handen van de aannemer, maar zal ruimschoots van te voren gecommuniceerd worden met de omgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken