Omlegging Zuid-Willemsvaart weer stap dichterbij

‘s-Hertogenbosch – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben overeenstemming bereikt over de financiering van een oostelijke ecologische verbindingszone, parallel aan de omlegging van de Zuid-Willemsvaart, en over een ecologische verbinding aan de westzijde van de stad ter hoogte van de Fort Isabellakazerne. Het gaat om een impuls van in totaal 27 miljoen euro, 10 voor rekening van de provincie, 12 voor rekening van de gemeente. Ook andere partijen zoals het Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat dragen financieel bij. De ecologische verbindingzone aan de westzijde zal gelijktijdig met de aanleg van de randweg worden gerealiseerd. De start van de omlegging, inclusief de ecologische verbindingszone, van de Zuid-Willemsvaart is voorzien in 2008.

Met het totaalbedrag van € 27 miljoen wordt een belangrijke kwaliteitsimpuls behaald in het groen om de stad. Met de overeenstemming over de ecologische verbindingszones is een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. In het kader van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart zijn door het Rijk namelijk enkele randvoorwaarden gesteld waaronder de aanleg van een ecologische en groene zone parallel aan het nieuwe kanaal.
Met de aanleg van een ecologische verbinding ter hoogte van Fort Isabella krijgt ook de westkant van de stad een groene impuls en gaat de stedelijke ontwikkeling hand in hand met de aanleg van nieuwe natuur. Deze kwaliteitsimpuls is mede het gevolg van overleg met de BMF.

De ontwikkeling van deze ecologische verbindingszones om de stad is van groot belang voor de natuurontwikkeling, aan de oostzijde met name voor diersoorten als vissen, vlinders, libellen, kleine zoogdieren en zelfs op termijn de bever en aan de westzijde met name voor dassen en reeën. De investering past in het beleid van het bestuur van de stad en de provincie om te komen tot grote groengebieden om de stad (Bossche Buitens) die tot diep in stad doorlopen.

Zone langs Zuid-Willemsvaart
Met de ecologische verbindingszone bij de Zuid-Willemsvaart is een bedrag gemoeid van ca. € 22 miljoen. Daarvoor wordt langs de Zuid-Willemsvaart een groene geledingszone gerealiseerd. In deze zone wordt een ecologische verbindingszone aangelegd van gemiddeld 60 meter breed. De ecologische verbindingszone is een natuurzone waarin verschillende diersoorten zich kunnen verplaatsen tussen Aa-dal en Maas. In deze zone wordt tevens een afgeleide stroom van de Aa opgenomen parallel aan de om te leggen Zuid-Willemsvaart, de Rosmalense Aa. Deze zijtak speelt een grote rol bij het optrekken van vis vanaf de Maas naar de bovenstroomse paaigebieden van de laaglandbeek de Aa.
Daarnaast komen er in de groene geledingszone ook recreatieve fietspaden. De spoor- en wegviaducten over het nieuwe kanaal worden verlengd zodat langs het kanaal de nodige ruimte ontstaat voor de ecologische verbindingszone. De zone tussen Empel en De Groote Wielen wordt open gehouden en blijft een groene zone. De bestaande bebouwing wordt daarbij zoveel als mogelijk gespaard en ingepast in het groen. De verdere uitwerking moet daar duidelijkheid over geven.

De westelijke zone
Met de westelijke ecologische verbinding is een bedrag gemoeid van € 5 miljoen. Hiervoor worden faunatunnels en plas-dras situaties aangelegd.