Plan Zandmaas EXTRA door PS Limburg aangenomen

Maastricht – Provinciale Staten hebben op 24 juni 2005 unaniem het initiatiefvoorstel (indieners de heren drs. ir. Van de Loo, Scheepens en mr. Timmermans) inzake kaders voor het plan Zandmaas EXTRA aangenomen.

Het plan heeft betrekking op het gedeelte van de (Zand)Maas gelegen tussen Venlo en de gemeenten Meerlo-Wanssum én Bergen. In het plan is voorzien om naast de aanvankelijk alleen beoogde veiligheids-aspecten ook reeds (ten dele) ingezette natuurontwikkeling (door weerdverlaging in het kader van het plan Maascorridor) verder te ontwikkelen. Verder wordt in het plan voorzien in de verplaatsing van een verwerkingsinstal-latie in Lomm naar Raaieind/Grubbenvorst. Als compensatie wordt dan in Grubbenvorst naar de rivier gerichte woningbouw toegestaan. Verder voorziet het EXTRA plan in de reactivering van een oude Maasarm te Ooijen richting Wanssum. Dat weer geeft mogelijkheden de haven te Wanssum uit te breiden, aldaar een rondweg aan te leggen en een nieuwe woonwijk aan te leggen. Met name de gemeente Venray zal daarvan profiteren, omdat gerekend wordt met een potentiële toename van de werkgelegenheid van ca. 1000 arbeids-plaatsen. De recreatie wordt gestimuleerd omdat het Leukermeer te Bergen uitgebreid kan worden. Verder maakt het plan mogelijk dat in Broekhuizen een kadenplan wordt uitgevoerd. Tenslotte zal nog worden nagegaan of in Arcen eveneens een nevengeul kan worden aangelegd, zodat de feitelijke bouwstop in de kern van Arcen kan worden opgeheven.

Het plan is er op gebaseerd dat de betrokken gemeentebesturen in een win-win situatie eventuele nadelen van onderdelen het plan compenseren met de voor-delen. De kosten van het plan worden gedekt door extra zandwinning en subsidies, waarvoor de nodige aanvragen zijn ingediend, met name bij het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Uiteraard wordt de primaire doelstelling van het plan Zandmaas gehandhaafd en zelfs zeer verbeterd. In totaal wordt (op diverse plaatsen dus) een waterstandver-laging van oplopend 40 tot 70 cm bereikt.

Het plan is de vrucht van een bijna een jaar studie van de initiatiefnemers. Omtrent het plan is overleg gevoerd met de gemeentebesturen van Arcen en Velden, Bergen, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Venlo, Venray, Waterschap Peel en Maasvallei, De Maaswerken, Maascorridor, Limburgs Landschap en de Milieufederatie. In grote lijnen kunnen zij allen instemmen met het plan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provinciale Staten Limburg