Ruimte voor water in Fryslân

Leeuwarden – Er kan meer ruimte komen voor water in de provincie Fryslân. Dit is de uitkomst van het onderzoek Verkenning Friese boezem dat de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in opdracht van provincie Fryslân heeft uitgevoerd. De DLG heeft daarin de mogelijkheden verkend om via landinrichting de wateropvang van de bestaande Friese boezem – het stelsel van rivieren, kanalen en meren – uit te breiden. Deze opdracht is een vervolgstap van het PS besluit van februari 2003 om een robuust en veerkrachtig watersysteem in Fryslân te creëren. Wateroverlast veroorzaakt door klimaatsverandering wordt een toenemend internationaal probleem deze eeuw. Provinciale Staten hebben in dit kader besloten dat de gemaalcapaciteit in Fryslân uitgebreid moet worden en dat de Friese boezem tussen nu en 2030 met 1400 ha vergroot moet worden. In het DLG-onderzoek wordt aangegeven dat de boezem ondermeer vergroot kan worden door het creëren van nieuwe meren en het verruimen van vaarten. Ook het terugleggen van kaden en het stimuleren van wonen aan water en waterrijke bedrijfsterreinen behoort tot de mogelijkheden. Omdat aankoop en uitruil van gronden hierbij onontkomelijk zijn, is het goed om landinrichtingsinstrumenten in te zetten. Uit praktische en financiële overwegingen lijkt het een goede zaak om de uitbreiding van de boezem te combineren met natte natuur.

Gedeputeerde Staten hebben uitgesproken dat zij in het voorontwerp van het nieuwe Streekplan op zullen nemen dat de provincie in principe bereid is ruimte te geven aan gemeentelijke initiatieven voor de aanleg van nieuwe meren. Het onderzoek van de DLG wordt aangeboden ter informatie aan Provinciale Staten en aan Wetterskip Fryslân.

Besluitvorming
Voor het zover is dat de Friese boezem met 1400 ha is uitgebreid, moeten er nog een aantal besluiten worden genomen. Deze besluiten zullen worden genomen in het kader van het Streekplan en in het kader van de Berging en afvoer van water in Fryslân. Dit laatste wordt verwacht aan het eind van 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân