Gelderland: dijkteruglegging Lent duurzame oplossing

Arnhem – De provincie Gelderland geeft als oplossing voor te nemen hoogwatermaatregelen bij Lent de voorkeur aan dijkteruglegging omdat dit een duurzame oplossing biedt.

Gedeputeerde Keereweer vindt deze voorkeur ook terug in het advies dat de Stuurgroep van het project Dijkteruglegging Lent hierover aan de staatssecretaris vandaag heeft afgerond. Voor de flessenhals in de Waal bij Nijmegen zijn in het kader van een MER- studie twee alternatieven onderzocht en besproken in de Stuurgroep dijkteruglegging Veur-Lent. De alternatieven bestaan uit het plan-Brokx dat uitgaat van een dijkteruglegging en het plan Lentse Warande, dat voorziet in dijkhandhaving met een diepe geul in de uiterwaard en een reservering binnendijks. De provincie Gelderland is van mening dat rivierverruiming bij Lent noodzakelijk is en vindt dat de oplossing niet alleen op de korte termijn moet zijn gericht, maar vooral gericht moet zijn op duurzame maatregelen die ook effect hebben op de lange termijn.

Duurzame oplossing

De dijkteruglegging Lent, zoals uitgewerkt in plan-Brokx, vormt een structurele en duurzame oplossing die goed anticipeert op de verwachte toename van de rivierafvoer als gevolg van de klimaatverandering. Deze maatregel is daarmee in overeenstemming met het provinciale standpunt ten aanzien van de omgang met hoogwater. Een dijkteruglegging nu voorkomt dat het gebied straks alsnog voor een tweede keer op de schop genomen moet worden. Dat dient namelijk – in lijn met het kabinetsstandpunt uit 2002 – zo veel mogelijk te worden voorkomen. Een dijkteruglegging lost één van de grootste hydraulische knelpunten in de Waal op, en levert daarmee een relatief grote bijdrage aan het verhogen van de afvoercapaciteit van het riviersysteem. De provincie vindt dat de dijkteruglegging een definitief en volledig afronden van de Waalsprong mogelijk maakt, waarbij de onzekerheid in het gebied ten aanzien van toekomstige maatregelen weggenomen wordt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland